16. Sklad

Modul Sklad slouží pro evidenci stavu a pohybů skladovaných položek zboží a materiálu. Součástí je agenda rezervací a zápůjček.

16.1. Seznam skladů

Obrázek 3.95. Seznam skladů

Seznam skladů

16.1.1. Položky skladu

 • ID – obsahuje identifikační číslo skladu, přidělené systémem při založení nového skladu.

 • Aktivní - určuje zda je sklad aktivní, nebo neaktivní.

 • Název – obsahuje název skladu

 • Popis – obsahuje textový popis skladu

 • EAN - obsahuje EAN skladu.

 • Typ skladu – obsahuje typ skladu (zboží, materiál, konsignační, speciální, centrální, komisní, prodejna, reklamační).

 • Vlastník - obsahuje kód vlastníka skladu podle číselníku partneři.

 • Centrální sklad - obsahuje jméno centrálního skladu.

Obrázek 3.96. Nastavení skladu

Nastavení skladu

16.1.1.1. Karta Základní
16.1.1.2. Karta Kódy dokladů

Karta obsahuje kódy dokladových řad podle číselníku doklady , které jsou filtrované pro jednotlivé typy dokladů. Dokladové řady budou doplněny při zadávání příslušného dokladu:

16.1.1.3. Karta Skladníci

Karta Skladníci obsahuje seznam uživatelů, kteří mají možnost provádět na daném skladě skladové operace.

 • Tlačítkem Přidat lze přidat nového skladníka pro aktuální sklad.

 • Tlačítkem Odebrat lze uživatele vymazat ze seznamu skladníků aktuálního skladu.

16.1.1.4. Karta Replikace

Karta obsahuje údaje pro replikace.

16.1.1.5. Karta Části skladu

Na kartě Části skladů je seznam částí skladů. Na kartu lze skladová místa přidávat, mazat i provádět změny.

 • Část skladu - obsahuje identifikaci části skladu.

 • Popis - obsahuje popis části skladu.

 • Priorita - obsahuje prioritu části skladu.

 • Počet skladových míst - obsahuje počet skladových míst u části skladu.

Data se na kartu přidávají po označení libovolného řádku v seznamu částí skladů, klepnutí na tlačítko + a následným zápisem do jednotlivých polí.

Položky seznamu se mažou po označení řádku seznamu a klepnutí na tlačítko -.

16.1.1.6. Karta Vedlejší náklady

Na kartě Vedlejší náklady jsou účty z účtového rozvrhu a dokladová řada z číselníku dokladové řady pro rozpouštění vedlejších nákladů.

16.1.1.7. Karta Kontakty

Karta Kontakty obsahuje kontakty na sklad.

 • Skupina polí Adresa - obsahuje:

  • Ulici.

  • PSČ.

  • Město.

  • Stát - zkratku státu.

 • Jméno - obsahuje jméno kontaktní osoby.

 • Telefon - obsahuje spojení na sklad.

16.1.1.8. Karta Přílohy

Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.

16.1.2. Funkce

Seznam funkcí otevíraných volbou Sklady:

16.1.2.1. Povolení vydávat ze skladu do minusových stavů

Volbou Sklady - Povolit výdej do mínusu se otvírá Varování s dotazem, zda se má povolit provádění výdejů do mínusu. Povolení do výdeje do mínusu se zobrazuje na kartě Základní jako zaškrtnutí pole Výdej do mínus stavu.

Varování

Povolení výdeje do mínusu může přinést komplikace ve skladových evidencích.

16.1.2.2. Zákaz vydávání ze skladu do minusových stavů

Volbou Sklady - Zakázat výdej do mínusu se otvírá Varování s dotazem, zda se má zakázat provádění výdejů do mínusu. Zákaz výdeje do mínusu se zobrazuje na kartě Základní jako odškrtnutí pole Výdej do mínus stavu.

16.1.2.3. Doplnění z centrálního skladu

Volba Sklady - Doplnit z centrálního skladu je aktivní pouze pro sklady, které mají na kartě Základní vyplněné pole Centrální sklad , (centrální sklad je určen typem skladu) a otevře dialog Doplnit z centrálního skladu:

 • Centrální sklad - obsahuje pole pro výběr centrálního skladu.

 • Pro sklady - skupina polí určující pro které sklady bude funkce použita:

  • Vybrané sklady - pro vybrané (označené) sklady

  • Všechny "speciální " sklady - pro specifikované sklady.

 • Vybrané skladové karty - skupina polí určující skladové karty:

  • Označené

  • Všechny.

 • Objednat dle - skupina polí pro specifikaci objednávky podle číselníku limity skladových karet:

  • Minima - skladové minimum.

  • Optima - skladové optimum.

  • Maxima - skladové maximum.

  • Min. zásoby - minimální skladové zásoby.

 • Včetně rezervovaného množství - určuje zda má být zahrnuto rezervované množství.

 • Včetně zapůjčeného množství - určuje zda má být zahrnuto zapůjčené množství.

 • Včetně přijatých objednávek - určuje zda mají být zahrnuty přijaté objednávky.

16.1.2.4. Vrácení do centrálního skladu

Volbou Sklady - Vrátit do centrálního skladu umožňuje vrácení zboží z vybraného skladu do

Volba Sklady - Vrátit do centrálního skladu umožňuje vrácení zboží z vybraného skladu do centrálního skladu, (centrální sklad je určen typem skladu).

16.1.2.5. Importy prodejů

Volba Sklady - Import prodejů spustí funkci import prodejů. Po doběhnutí se zobrazí okno Import prodejů s přehledem importu.

16.1.2.6. Uzavření skladového období

Skladová uzávěrka je funkce,která při metodě ocenění skladu průměrnými cenami přepočítává průměrné ceny za určité období a nasazuje průměrné ceny na období následující. Průměrné ceny tedy nejsou v systému přepočítávány po příjmech, ale jednou za určité období. Délka období však nesmí ze zákona překročit jeden měsíc. Toto je hlídáno systémem.

Funkce spočítá průměrnou cenu produktů na aktuálním vybraném skladě k určenému datu. Uzávěrku je tedy možné dělat i zpětně. Jestliže existují nějaké výdeje po datu uzávěrky, funkce přepočte dané výdeje hodnotou průměrné ceny z uzávěrky a upraví i účetní zápisy daných výdejů. Funkce také dorovnává rozpuštěné vedlejší náklady očekávané na hodnotu skutečných vedlejších nákladů na příjemce, pokud jsou očekávané VN vyšší než skutečné.

Obrázek 3.97. Dialog skladové uzávěrky

Dialog skladové uzávěrky

Volba Sklady - Uzavřít skladové období otevře dialog Uzavřít skladové období:

 • Přepočet na následující období - skupina polí pro přepočet na následující období:

  • K datu - datum a čas uzavření skladu pro výpočet průměrné ceny.

  • Kód příjemky - kód příjmového skladového dokladu, který vznikne v případě potřeby dorovnat hodnotu skladu u produktu vydaného v průběhu uzavíraného období do nuly podle číselníku dokladové řady.

  • Kód výdejky - kód výdajového skladového dokladu, který vznikne v případě potřeby dorovnat hodnotu skladu u produktu vydaného v průběhu uzavíraného období do nuly podle číselníku dokladové řady.

  • Použít výchozí kódy dokladů - určuje zda se mají použít dokladové řady pro výdej a příjem podle nastavení u skladu.

  • Sklad - obsahuje název skladu, který se má uzavřít, podle seznamu skladů.

 • Přepočet na uzavírané období zpětně - pole pro přepočet na uzavírané období zpětně:

  • K datum - obsahuje zpětné datum ke kterému se má provést uzávěrka skladu.

 • Odložit spuštění na stanovený čas - skupina polí pro stanovení spuštění přepočtu ve stanoveném čase:

  • Provést v - obsahuje datum a čas kdy se má spustit přepočet.

  • O provedení informovat na e-mail - obsahuje e-mail na který se má odeslat informace o provedení uzávěrky.

Varování

Příjemky a výdejky, při metodě průměrných cen, je možné v neuzavřeném období opravovat libovolně. Po uzávěrce jsou však již značně omezené.

16.1.2.7. Zrušení skladové uzávěrky

Volba Sklady - Zrušit skladovou uzávěrku otevře dialog Zrušit uzavření skladového období:

 • Přepočet na následující období - skupina polí pro zrušení přepočtu na následující období:

  • K datu - datum ke kterému se má zrušit uzavření skladu.

  • Sklad - obsahuje název skladu, u kterého se má zrušit uzávěrka, podle seznamu skladů.

 • Přepočet na uzavírané období zpětně - pole pro zrušení přepočtu na uzavírané období zpětně:

  • K datu - obsahuje zpětné datum ke kterému se má zrušit uzávěrka skladu.

16.1.2.8. Seskupení do filtru

Volbou Sklady - Seskupit do filtru se otvírá dialog Položky do skupiny filtru:

16.1.2.9. Zrušení příznaku replikace

Volba Sklady - Zrušit příznak replikace slouží pro zrušení příznaku replikace.

16.2. Příjem na sklad

Obrázek 3.98. Seznam příjemek na sklad

Seznam příjemek na sklad

16.2.1. Položky příjemky

16.2.1.1. Karta Základní
 • Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů a přidělené číslo. Kód dokladu se předvyplní automaticky na základě kódu, který je uveden jako obvyklý pro příjemku na daném skladu v seznamu skladů.

 • Sklad – zobrazuje kód skladu ze seznamu skladů.

 • Datum – obsahuje datum přijetí dokladu.

 • Měna – obsahuje kód měny podle číselníku měn.

 • Kurs - obsahuje kurs použité měny pro den přijetí. Pro doplnění se použije číselník kursovní lístek pro denní kurzy, nebo číselník měny pro pevné kurzy.

 • Vratka od odběratele - zaškrtávací pole určuje zda se jedná o příjemku (nezaškrtnuto), nebo vratku od odběratele (zaškrtnuto).

 • Poznámka - obsahuje případnou poznámku.

 • Obchodník – obsahuje kód obchodníka podle číselníku obchodníci.

 • Sleva % alg. – obsahuje procentní algoritmickou slevu v měně, na kterou je příjemka uvedena v položce Měna.

 • Sleva % - obsahuje procentní slevu v měně, na kterou je příjemka uvedena v položce Měna.

 • Sleva - obsahuje absolutní slevu v měně, na kterou je příjemka uvedena v položce Měna.

 • Marže % - obsahuje procentní marži.

 • Používat DPC - určuje zda se mají používat doporučené prodejní ceny.

 • Projekt - obsahuje projekt navázaný na příjemku.

 • Dodavatel – obsahuje zkratku a název dodavatele z číselníku partneři.

 • Jméno - obsahuje jméno osoby dodavatele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u dodavatele a vybranou doplnit do příjemky.

 • Adresa - obsahuje označenou fakturační adresu dodavatele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u dodavatele a vybranou doplnit do příjemky.

 • Odběratel - obsahuje zkratku a název odběratele dodávky z číselníku Partneři.

 • Jméno - obsahuje jméno osoby odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do příjemky.

 • Adresa - obsahuje označenou fakturační adresu odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do příjemky.

 • Č. dod. listu – obsahuje číslo dodacího listu dodavatele.

 • Kontrolní částka - pole je aktivní pokud je doklad ve stavu Nový. Obsahuje ručně zapsanou celkovou částku příjemky, která se při přijetí příjemky kontroluje s částkou v poli Částka.

 • Prodejce – obsahuje prodejce podle číselníku prodejci.

 • Zp. účtování – obsahuje způsob účtování podle číselníku způsoby účtování. Určuje stranu DAL účetního zápisu vzniklého funkcí Příjemky - Přijmout.

 • Do vl. komise - určuje zda se jedná o příjemku do vlastní komise.

 • Z cizí komise - určuje zda se jedná o příjemku z cizí komise.

 • Kontrola příjemky - pokud je příjemka vratka (pole Vratka od odběratele je zaškrtnuté) a je ve stavu Nový, tak tlačítko otevře okno Kontrola množství na položkách pro kontrolu množství.

 • Akce - obsahuje akci navázanou na příjemku.

 • Hmotnost Intrastat - obsahuje hmotnost pro výpočet Intrastatu.

 • Přehled produktů v komisi - tlačítko otevře okno Přehled produktů v komisi, které zobrazuje produkty v komisích. Seznam se zobrazuje pouze u příjemek ve stavu Nová.

 • volná pole 1 - 3 – zaškrtávací pole, zobrazují se po vyplnění parametrů PRIJ_VOLNE_3 až PRIJ_VOLNE_5 v parametrech systému. Po jejich vyplnění se zobrazují s popisem zapsaným v parametrech.

 • dolní část karty Základní

  • Přijal – obsahuje jméno uživatele, který provedl příjem.

  • Přijato – obsahuje datum příjmu.

  • Částka – obsahuje celkovou částku příjemky v měně příjemky.

  • VN – obsahuje celkovou částku vedlejších nákladů.

  • VN 1 - VN 4 - obsahuje částku vedlejších nákladů 1 - 4.

  • Kontrola DPC - tlačítko spustí funkci pro kontrolu doporučené prodejní ceny.

  • Stav – indikuje stav příjemky. Možné stavy jsou : Nová (0), Přijatá (1).

Obrázek 3.99. Záznam příjemky na sklad

Záznam příjemky na sklad

16.2.1.1.1. Karta Položky
16.2.1.1.1.1. Karta Základní
 • Číslo – obsahuje číslo položky příjemky přidělené systémem.

 • Produkt – obsahuje kód a název produktu z číselníku produkty.

 • Čárový kód - obsahuje čárový kód produktu z číselníku produkty.

 • Název - zobrazuje název produktu z číselníku produkty.

 • Katal. číslo - obsahuje katalogové číslo produktu z číselníku produkty.

 • Charakteristika – obsahuje kód charakteristiky z číselníku produkty s možností výběru z číselníku produkty charakteristika.

 • Poznámka - obsahuje případnou poznámku k položce.

 • Množství ve skladové MJ – obsahuje přijímané množství produktu ve skladové měrné jednotce.

 • Cena/mj – obsahuje jednotkovou cenu přijímaného produktu.

 • Množství ve fakturační MJ – obsahuje přijímané množství produktu ve fakturační měrné jednotce.

 • Částka – obsahuje celkovou částku za přijímaný produkt v původní měně.

 • Zbývá – obsahuje množství produktu, které na příjemce zbývá po uskutečněných výdejích (ve skladové měrné jednotce).

 • Částka – obsahuje celkovou částku za přijímaný produkt v Kč.

 • Zbývá Kč – obsahuje částku příjmu, která na příjemce po uskutečněných výdejích zbývá v Kč.

 • Vedlejší náklady – obsahuje částku vedlejších nákladů rozpuštěnou na danou položku příjemky.

 • Sériové číslo - obsahuje sériové číslo přijímaného produktu.

 • Celkem – obsahuje celkovou částku položky příjemky včetně vedlejších nákladů.

 • Výrobní dávka - skupina polí pro zápis výrobní dávky.

 • Útvar – obsahuje kód útvaru podle číselníku útvarů.

 • Výkon – obsahuje kód výkonu podle číselníku výkonů.

 • Zakázka – obsahuje kód zakázky podle číselníku zakázek.

 • Část skladu - obsahuje část skladu ve které je produktu umístěný.

 • Marže - obsahuje marži v %.

 • Skl. místo - obsahuje skladové místo ve kterém je produkt umístěný.

 • Dop. prodej. cena - doporučená prodejní cena v Kč.

16.2.1.1.1.2. Karta Intrastat
16.2.1.1.1.3. Karta Volná pole

obsahuje volná pole 1 - 10 pro případné poznámky.

16.2.1.1.1.4. Karta Ostatní
 • Sleva - skupina polí pro zápis slevy.

  • Pol. - obsahuje údaje o položkové slevě.

  • Na hlav. - obsahuje údaje o hlavičkové slevě příjemky.

  • Součet slev - obsahuje součet všech slev.

 • Evidence obalů - skupina polí pro evidenci obalů.

  • Zpětně odebráno - obsahuje množství pro zpětné odebrání.

  • Povinnost přenesená na dodav. - obsahuje množství kdy je povinnost přenesena na dodavatele.

  • Dovezeno - obsahuje množství dovezených obalů.

 • VN jedn. 1 - obsahuje vedlejší náklady.

 • VN jedn. 2 - obsahuje vedlejší náklady.

 • Původ ceny - obsahuje původ ceny.

16.2.1.1.2. Karta Účtování

Obsahuje seznam účetních zápisů provedených v souvislosti s příjemkou. Formulář účetního zápisu je popsán zde.

16.2.1.1.3. Karta Svázané doklady

Obsahuje jiné doklady, které mají vazbu na doklad. Generují se automaticky při vybraných operacích, nebo je možné svázat doklady ručně. Podrobnější popis je zde.

16.2.1.1.4. Karta E-komunikace

Obsahuje odeslané elektronické zprávy navázané na vybraný doklad.

16.2.1.1.5. Karta Přílohy

Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.

16.2.1.1.6. Karta E-doklad

Na kartu se vkládají soubory jako přílohy k danému dokladu stejně jako na kartu Přílohy. Jedná se o například o sestavy uložené do elektronické formy. Nebo se na kartu ukládají přílohy automaticky například po elektronickém odeslání.

16.2.1.1.7. Karta Žurnál

Zobrazuje přehled úprav dokladu, které jsou předdefinované uživatelem.

16.2.1.1.8. Karta Intrastat

Zobrazuje údaje o výpočtu Intrastatu pro konkrétní doklad.

16.2.1.2. Karta Ostatní
 • Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok příjemky.

 • Dodavatel - zobrazuje kód a jméno dodavatele.

 • Int. číslo – interní číslo dokladu přiřazené systémem.

 • Párovací symbol – obsahuje párovací symbol pro následné párování s došlými fakturami.

 • ID závazku – zobrazuje interní číslo došlé faktury v evidenci závazky.

 • ID záměny - zobrazuje interní číslo záměny v evidenci záměny.

 • Zvýraznění - obsahuje nabídku barev (Červená/Žlutá/Modrá/Zelená/Šedá). Slouží k barevnému zvýraznění dokladu v seznamu příjemek.

 • Poznámka 2 - obsahuje případnou 2. poznámku.

 • Kategorie ceny - obsahuje kód podle číselníku kategorie.

 • XML Repl. export - obsahuje údaje o exportu replikací.

 • XML Repl. impot - obsahuje údaje o importu replikací.

 • DIČ naše - obsahuje DIČ zapsané v modulu administrátor v okně Firemní údaje .

 • VN jedn. 1 - VN jedn. 4 - obsahuje údaje o vedlejších nákladech 1 - 4.

 • Volné 1 - obsahuje volné pole.

 • Volné 2 - obsahuje volné pole.

 • Storno/Zrušení - údaje o zrušení přijetí příjemky funkcí Zrušit přijetí.

  • Doklad storno - kód, číslo a rok stornovacího dokladu.

  • Důvod storno - textový popis použitý při operaci zrušení.

  • Provedl - autor a datum zrušení přijetí příjemky.

 • Zapsal - zobrazuje jméno uživatele, který příjemku zapsal a datum zápisu příjemky.

 • Datum FIFO – zobrazuje datum příjmu pro účely metody FIFO.

 • skupina polí Intrastat je určena pro výpočet výkazu Intrastatu.

16.2.1.3. Zápis příjemky

Příjemky se připravují, tisknou a evidují v evidenci Příjemky. Možnost přípravy příjemky a příjmu na sklad je zároveň i v evidenci Nákup.

Obrázek 3.100. Záznam příjemky na sklad

Záznam příjemky na sklad

16.2.1.3.1. Příprava hlavičky příjemky
 • Příjemka se skládá z hlavičky a z jedné nebo více položek. Při zápisu nové příjemky je nutno nejprve vyplnit základní údaje v hlavičce.

 • Nové záznamy lze na formuláři Příjemky přidat trojím způsobem:

  • Prostým přidáním (tlačítka Přidat, Nová příjemka, nebo volba Příjemky - Nová, nebo klávesová zkratka Ins). Po této volbě se otevře prázdný záznam pro zápis nové příjemky a zobrazí se dialogové okno pro výběr dodavatele podle číselník partneři (filtrované na potvrzené dodavatele).

  • Přidáním po výběru vzoru (tlačítko Nová podle vzoru). Postup je popsaný zde.

  • Zkopírováním existujícího dokladu. Po označení výchozí příjemky (která se má kopírovat) a výběru volby Příjemky - Kopírovat se otevře okno Potvrzení s dotazem zda se má příjemka zkopírovat. Po potvrzení je příjemka zkopírovaná.

 • Po vyplnění všech potřebných údajů a uložení (tlačítko Potvrdit záznam nebo volba Úpravy - Potvrdit změnit nebo klávesová zkratka F2) je záznam ve stavu Nová. V tomto stavu nemá přiřazeno číslo dokladu (závisí to na nastavení typu dokladu) a lze jej jakkoli dále upravovat i vymazat.

 • Další informace jsou uvedeny v rámci popisu jednotlivých údajů na příjemce.

16.2.1.3.2. Zápis položek příjemky
 • Pokud je příjemka ve stavu Nová lze na kartě Položky libovolně přidávat, mazat a upravovat položky (volby nabídky Úpravy nebo tlačítka na horní liště okna).

 • Přidání nové položky se provede z aktivní karty Položky volbou Úpravy - Nový záznam nebo tlačítkem Přidat záznam. Dialog pro nový záznam lze otevřít také poklepáním na prázdné řádce v seznamu položek.

 • Předmět příjmu na sklad se zpravidla doplňuje z číselníku Produkty. Po zápisu kódu produktu do příslušného pole, resp. po výběru ze seznamu položek číselníku jsou doplněny všechny základní údaje: název, měrná jednotka skladová a fakturační a jednotková cena. Všechny údaje lze měnit oproti doplněným hodnotám. Dále je nutno uvést přijímané množství a doplnit sériové číslo (je-li v číselníku produktů uvedeno, že se jedná o povinně sériovatelný produkt), informace o výrobní dávce (VD datum, VD označení, VD umístění, datum spotřeby), pokud je opět v číselníku označeno, že daný produkt má mít povinně tyto informace vyplněny.

16.2.1.3.3. Příjem na sklad
 • Tlačítkem Přijmout na sklad, resp. volbou Příjemky - Přijmout se otvírá dialog příjmu na sklad. Obsahuje datum a čas provedení příjmu.

 • Po potvrzení dialogu bude příjemka převedena do stavu Přijatá, bude doplněno číslo dokladu podle masky uvedené u příslušného typu dokladu.

 • Ve stavu Přijatá nelze příjemku měnit ani vymazat.

16.2.1.3.4. Tisk příjemky
 • Příjemku je možno kdykoli vytisknout volbou Sestavy - Příjemka.

 • Další popis tisku naleznete zde.

16.2.1.3.5. Účtování příjemky
 • Při přijetí příjemky je zároveň provedeno vytvoření účetních zápisů v transakci //Sklad. Způsob zaúčtování je proveden na základě účetní operace Příjem na sklad, kterou je určen způsob dosazení hodnot účetního zápisu.

 • Účtování se provádí v částkách přepočtených na Kč.

 • Pro každou položku příjemky je vygenerován účetní zápis, kde na straně Má dáti je účet daný účtem skladu, pro který je příjem určen a na straně Dal je účet pro nákup uvedený u použité položky číselníku produkty.

 • Pokud je přijímáno na sklad, který má v seznamu skladů označeno, že se o něm neúčtuje, nevzniká při příjmu na sklad žádný účetní zápis.

16.2.1.4. Funkce

Seznam funkcí otevíraných volbou Příjemky:

16.2.1.4.1. Příjem na sklad

Tlačítkem Přijmout na sklad, nebo volbou Příjemky - Přijmout se otvírá dialog Přijmout na sklad:

 • Doklad - zobrazuje kód dokladu a případně již přidělení číslo.

 • Datum - obsahuje datum a čas přijetí příjemky. Nabízí aktuální datum a čas podle nastavení sysdate.

 • Tisk příjemky - určuje tisk příjemky při přijetí na sklad.

 • Počet kopií - určuje počet kopií, které se budou tisknout.

Po přijetí je příjemka ve stavu Přijatá.

16.2.1.4.2. Přijetí z komise

Volbou Příjemky - Přijmout z komise se otvírá dialog Přijmout na sklad:

 • Doklad - zobrazuje kód dokladu a případně již přidělení číslo.

 • Datum - obsahuje datum a čas přijetí příjemky. Nabízí aktuální datum a čas podle nastavení sysdate.

 • Tisk příjemky - určuje tisk příjemky při přijetí na sklad.

 • Počet kopií - určuje počet kopií, které se budou tisknout.

16.2.1.4.3. Zaevidovat doklad (přiřazení čísla dokladu)

Tlačítkem Zaevidovat doklad, nebo volbou Příjemky - Zaevidovat se otvírá dialog Zaevidovat doklad.

Postup zaevidování dokladu (přiřazení čísla dokladu) je popsaný zde.

16.2.1.4.4. Změna skladu příjemky

Volbou Příjemky - Změnit sklad otvírá dialog Výběr skladu:

 • Sklad - obsahuje název skladu.

Po výběru jiného skladu a potvrzení se příjemka přestane evidovat u dosavadního skladu.

16.2.1.4.5. Rezervace položek příjemky

Po výběru položek příjemky, které se mají rezervovat, se volbou Příjemky - Zarezervovat otevírá dialog Rezervace z příjemky, který obsahuje:

 • seznam vybraných položek příjemky

 • Sloupec Rezervovat - po úpravě změní přednastavený počet které se mají rezervovat.

16.2.1.4.6. Zrušení přijetí příjemky

Volbou Příjemky - Zrušit příjetí

16.2.1.4.7. Opravy příjmu
 • K provedení opravy chybného příjmu použije uživatel volbu Příjemky - Zrušit přijetí.

 • Při zrušení příjmu se vymažou účetní záznamy, související s příslušným příjmem.

 • Otevře se standardní dialog pro rušení operace, ve kterém se zobrazí název rušené operace, popis, typ, kód, rok a číslo dokladu, období, částka a důvod. Důvod je třeba vyplnit a dialog potvrdit tlačítkem OK.

 • Podle nastaveného parametru dokladu v tabulce Typy dokladů v modulu Administrátor se doklad převede do stavu nový anebo zrušený. Pokud je v typech dokladů pro příslušný kód dokladu zvoleno Při zrušení převést do stavu zrušený, příjemka v evidenci zůstává ve stavu zrušená. Pokud je v typech dokladů pro příslušný kód dokladu zvoleno Při zrušení převést do stavu nový, příjemka je převedena do stavu nová a uživatel má možnost opravy údajů a opakovaného provedení příjmu.

16.3. Výdej ze skladu

Obrázek 3.101. Seznam výdejek ze skladu

Seznam výdejek ze skladu

16.3.1. Položky výdejky

16.3.1.1. Karta Základní
 • Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů a přidělené číslo. Kód dokladu se předvyplní automaticky na základě kódu, který je uveden jako obvyklý pro výdejku na daném skladu v seznamu skladů.

 • Sklad – obsahuje kód skladu ze seznamu skladů.

 • Datum – obsahuje datum výdeje dokladu.

 • Měna – obsahuje kód měny podle číselníku měn.

 • Vratka dodavateli - zaškrtávací pole určuje zda se jedná o výdejku (nezaškrtnuto), nebo vratku dodavateli (zaškrtnuto).

 • Do cizí komise - zaškrtávací pole určuje zda se jedná o výdejku (nezaškrtnuto), nebo výdej do cizí komise (zaškrtnuto).

 • Z vl. komise - zaškrtávací pole určuje zda se jedná o výdejku (nezaškrtnuto), nebo výdej z vlastní komise (zaškrtnuto).

 • Poznámka - obsahuje případnou poznámku.

 • Obchodník – obsahuje kód obchodníka podle číselníku obchodníci.

 • Sleva % alg. – obsahuje procentní algoritmickou slevu v měně, na kterou je výdejka uvedena v položce Měna.

 • Sleva % - obsahuje procentní slevu v měně, na kterou je výdejka uvedena v položce Měna.

 • Sleva - obsahuje absolutní slevu v měně, na kterou je výdejka uvedena v položce Měna.

 • Odběratel – obsahuje zkratku a název odběratele podle číselníku partneři.

 • Jméno - obsahuje jméno osoby odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do výdejky.

 • Adresa - obsahuje adresu odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do výdejky.

 • Příjemce – obsahuje zkratku a název odběratele (příjemce) podle číselníku partneři.

 • Jméno - obsahuje jméno osoby příjemce. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u příjemce a vybranou doplnit do výdejky.

 • Adresa – obsahuje adresu příjemce. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u příjemce a vybranou doplnit do výdejky.

 • Prodejce – obsahuje prodejce podle číselníku prodejci.

 • Zp. účtování – obsahuje způsob účtování podle číselníku způsoby účtování. Určuje stranu MD účetního zápisu vzniklého funkcí Výdejky - Vydat.

 • Projekt - obsahuje projekt navázaný na výdejku.

 • Akce - obsahuje akci navázanou na výdejku.

 • dolní část karty Základní

  • Vydal – zobrazuje jméno uživatele, který provedl výdej a datum, kdy byl výdej proveden.

  • Částka – zobrazuje celkovou částku příjemky v Kč.

  • Úč. cena - zobrazuje celkovou částku účtování výdejky z karty Účtování.

  • Stav – indikuje stav výdejky. Možné stavy jsou: Nová (0), Vydaná (1), Expedovaná (2).

Obrázek 3.102. Záznam výdejky ze skladu

Záznam výdejky ze skladu

16.3.1.1.1. Karta Položky
16.3.1.1.1.1. Karta Základní
 • Číslo – obsahuje číslo položky výdejky přidělené systémem.

 • Produkt – obsahuje kód a název produktu z číselníku produkty.

 • Čárový kód - obsahuje čárový kód produktu z číselníku produkty.

 • Název - zobrazuje název produktu z číselníku produkty.

 • Katal. číslo - obsahuje katalogové číslo produktu z číselníku produkty.

 • Charakteristika – obsahuje kód charakteristiky z číselníku produkty s možností výběru z číselníku produkty charakteristika.

 • Množství ve skladové MJ – obsahuje vydávané množství produktu ve skladové měrné jednotce.

 • Cena/MJ s DPH – určuje zda jednotková cena vydávaného produktu bude včetně DPH (zaškrtnuto), nebo bez DPH (odškrtnuto).

 • Fakturační údaje - skupina polí pro specifikaci fakturačních údajů.

  • Množství ve fakturační MJ – obsahuje vydávané množství produktu ve fakturační měrné jednotce.

  • Cena/MJ – obsahuje jednotkovou cenu vydávaného produktu.

  • Sleva - skupina polí určujících slevu.

   • Sleva položková - obsahuje údaje o položkových slevách:

    • procentní algoritmickou

    • procentní slevu položky

    • uživatelskou (absolutní) slevu položky v Kč

    • zobrazuje celkovou položkovou slevu v Kč

   • Sleva hlavičková - zobrazuje údaje o hlavičkových slevách:

    • procentní algoritmickou slevu v měně dokladu

    • procentní slevu v měně dokladu

    • uživatelskou (absolutní) slevu dokladu v Kč

    • celkovou hlavičkovou slevu v Kč

   • Základ DPH - zobrazuje Základ DPH položky v Kč.

   • Součet slev - zobrazuje součet položkových a hlavičkových slev v Kč.

 • Koncová cena - obsahuje koncovou cenu položky.

 • Odpad v Kč - obsahuje částku za elektroodpad podle nastavení v číselníku produkty.

 • Sér. číslo – obsahuje sériové číslo produktu zadané v příjemkách.

 • Útvar – obsahuje kód útvaru podle číselníku útvarů.

 • Výkon – obsahuje kód výkonu podle číselníku výkonů.

 • Zakázka – obsahuje kód zakázky podle číselníku zakázek.

 • Výrobní dávka - skupina polí pro zápis výrobní dávky.

16.3.1.1.1.2. Karta Intrastat
16.3.1.1.1.3. Karta Ostatní
 • Evidence obalů - skupina polí pro evidenci množství obalů.

 • Původ ceny - zobrazuje kód původu ceny .

 • Vydáno - obsahuje datum vydání položky ze skladu.

16.3.1.1.2. Karta Účtování

Obsahuje seznam účetních zápisů provedených v souvislosti s výdejkou. Formulář účetního zápisu je popsán zde.

16.3.1.1.3. Karta Výdeje

Zobrazuje údaje o výdeji položek ze skladu.

16.3.1.1.4. Karta Svázané doklady

Obsahuje jiné doklady, které mají vazbu na doklad. Generují se automaticky při vybraných operacích, nebo je možné svázat doklady ručně. Podrobnější popis je zde.

16.3.1.1.5. Karta E-komunikace

Obsahuje odeslané elektronické zprávy navázané na vybraný doklad.

16.3.1.1.6. Karta Přílohy

Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.

16.3.1.1.7. Karta E-doklad

Na kartu se vkládají soubory jako přílohy k danému dokladu stejně jako na kartu Přílohy. Jedná se o například o sestavy uložené do elektronické formy. Nebo se na kartu ukládají přílohy automaticky například po elektronickém odeslání.

16.3.1.1.8. Karta Žurnál

Zobrazuje přehled úprav dokladu, které jsou předdefinované uživatelem.

16.3.1.2. Karta Ostatní
 • Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok výdejky.

 • Odběratel - zobrazuje kód a jméno odběratele.

 • Int. číslo – obsahuje interní číslo dokladu přiřazené systémem.

 • Objem - obsahuje objem případný objem položek výdejky.

 • Párovací symbol – obsahuje párovací symbol pro následné párování.

 • ID záměny - zobrazuje interní číslo záměny v evidenci záměny.

 • Pož. expedice - obsahuje datum požadované expedice.

 • Zvýraznění - obsahuje nabídku barev (Červená/Žlutá/Modrá/Zelená/Šedá). Slouží k barevnému zvýraznění dokladu v seznamu výdejek.

 • Kategorie ceny - obsahuje kód podle číselníku kategorie.

 • XML Repl. export - obsahuje údaje o exportu replikací.

 • XML Repl. impot - obsahuje údaje o importu replikací.

 • Doprava - obsahuje kód dopravy podle číselníku způsoby dopravy.

 • DIČ naše - obsahuje DIČ zapsané v modulu administrátor v okně Firemní údaje .

 • Storno/Zrušení - údaje o zrušení výdeje výdejky funkcí Zrušit výdej.

  • Doklad - kód, číslo a rok stornovacího dokladu.

  • Důvod - textový popis použitý při operaci zrušení.

  • Provedl - autor a datum zrušení výdeje výdejky.

 • Zapsal - obsahuje jméno uživatele, který výdejku zapsal a datum zapsání výdejky.

 • Expedoval - obsahuje jméno uživatele, který výdejku expedoval a datum expedice výdejky.

 • Skladník - obsahuje jméno skladníka podle

  seznamu uživatelů a datum.

 • Nevykryté - určuje zda je výdejka vykrytá (nezaškrtnuto), nebo nevykrytá (zaškrtnuto).

 • skupina polí Intrastat je určena pro výpočet výkazu Intrastatu.

16.3.1.3. Karta Text
 • Karta obsahuje pole pro zápis textu.

16.3.1.4. Karta Nepřímé vedlejší náklady
 • Karta obsahuje pole pro nepřímé vedlejší náklady.

16.3.1.5. Funkce

Seznam funkcí otevíraných volbou Výdejky:

16.3.1.5.1. Výdej ze skladu

Tlačítkem Vydat, nebo volbou Výdejky - Vydat se otvírá dialog Vydat ze skladu:

 • Doklad - zobrazuje kód dokladu a případně již přidělení číslo.

 • Datum - obsahuje datum a čas výdeje výdejky. Nabízí aktuální datum a čas podle nastavení sysdate.

 • Tisk - určuje tisk výdejky při výdeji ze skladu.

 • Počet kopií - určuje počet kopií, které se budou tisknout.

 • Výdej z rezervní – skupina polí obsahuje možnost výběru jedné ze tři možnosti způsobu výdeje .

Po výdeji je výdejka ve stavu Přijatá, nebo Expedovaná podle nastavení parametru SKLAD_EXP na hodnotu 0 (Vydaná), nebo 1 (expedovaná).

16.3.1.5.2. Výdej do komise

Volba Výdejky - Vydat do komise se otvírá dialog Vydat ze skladu:

 • Doklad - zobrazuje kód dokladu a případně již přidělení číslo.

 • Datum - obsahuje datum a čas výdeje výdejky. Nabízí aktuální datum a čas podle nastavení sysdate.

 • Tisk - určuje tisk výdejky při výdeji ze skladu.

 • Počet kopií - určuje počet kopií, které se budou tisknout.

 • Výdej z rezervní – skupina polí obsahuje možnost výběru jedné ze tři možnosti způsobu výdeje .

16.3.1.5.3. Expedice výdejky

Pokud má parametr SKLAD_EXP hodnotu 0 (Vydaná) je výdejka po výdeji ve stavu Vydaná.

Pro převedení do stavu Expedovaná slouží volba Výdejky - Expedovat, která otevře dialog Zadejte datum:

 • Datum - obsahuje pole pro zápis datumu expedice.

Po potvrzení je výdejka ve stavu Expedovaná a o výdeji je účtováno .

16.3.1.5.4. Zaevidovat doklad (přiřazení čísla dokladu)

Pokud je výdejka ve stavu Nová je možné dokladu přiřadit číslo. Tlačítkem Zaevidovat doklad, nebo volbou Příjemky - Zaevidovat se otvírá dialog Zaevidovat doklad.

Postup zaevidování dokladu (přiřazení čísla dokladu) je popsaný zde.

16.3.1.5.5. Změna skladu výdejky

Volbou Výdejky - Změnit sklad se otvírá dialog Výběr skladu:

 • Sklad - obsahuje název skladu.

Po výběru jiného skladu a potvrzení se výdejka přestane evidovat u dosavadního skladu.

16.3.1.5.6. Zrušení výdeje ze skladu

Volba výdejky - Zrušit výdej otevírá dialog Zrušit operaci:

Postup rušení je popsaný zde.

16.3.1.5.7. Rušení expedice

Volba výdejky - Zrušit expedici otevírá dialog Zrušit operaci:

Postup rušení je popsaný zde.

16.3.1.5.8. Odeslání výdejky elektronicky

Volba výdejky - Odeslat výdejku el. poštou umožňuje posílat výdejky elektronicky. Podmínkou je zápis e-mailové adresy v obchodních kontaktech.

16.3.1.5.9. Přepočet cen položek výdejek

Volba výdejky - Přepočítat ceny spustí funkci pro přepočet cen.

16.3.1.5.10. Vytvoření dodacího listu

Volbou Výdejky - Vytvořit dodací list se otevře dialog Vytvořit dodací list s dotazem zda se má k výdejce vytvořit dodací list. Po potvrzení se zobrazí informace o vytvoření dodacího listu s dotazem, zda se má zobrazit.

16.3.1.5.11. Přiřazení výdejky k existujícímu dodacímu listu

Volba výdejky - Přidat k dodacímu listu otevře dialog Výběr dodacího listu se seznamem existujících dodacích listů v aktuálním skladu. Po výběru dodacího listu a potvrzení se zobrazí informace o vložení výdejky na dodací list s dotazem zda se má dodací list zobrazit.

16.3.1.5.12. Odebrání výdejky z dodacího listu

Volba výdejky - Odebrat výdejku z dodacího listu otevře dialog Odebrat výdejku z dodacího listu s dotazem zda se má výdejka odebrat z dodacího listu .

16.3.1.5.13. Vytvoření nové faktury a dodacího listu

Volba výdejky - Vytvořit fakturu (s dodacím listem) otevře dialog Faktura z výdejky:

Skupina - obsahuje kód skupiny P/Z podle číselníku Skupiny P/Z filtrovaný pro pohledávky. Po výběru skupiny a potvrzení se zobrazí informace o vytvoření pohledávky. Současně se vytvořil i nový dodací list .

16.3.1.5.14. Přidání výdejky na existující pohledávku

Volba výdejky - Přidat na fakturu (s dodacím listem) otevře evidenci pohledávky s dokladem ve stavu nová, který je na stejného partnera jako výdejka. Po potvrzení se položky výdejky přidají ke stávajícím položkách pohledávky.

16.3.1.5.15. Vytvoření opravného daňového dokladu

Volba výdejky - Vytvořit přijatý dobropis (s dodacím listem) otevře číselník Skupiny P/Z filtrovaný pro opravné daňové doklady. Po výběru skupiny a potvrzení se zobrazí okno Potvrzení informací o vytvoření nového opravného daňového dokladu s dotazem zda se má zobrazit. Po potvrzení se zobrazí přijatý opravný daňový doklad v evidenci závazky , který je ve stavu Nový.

16.3.1.5.16. Vytvoření pokladního dokladu

Pro vytvoření pokladního dokladu, který bude na stejného partnera a částku jako je výdejka slouží volba Výdejky - Vytvořit pokladní doklad. Otevře seznam pokladen pro výběr pokladny do které se po potvrzení založí pokladní doklad , který je ve stavu nový.

16.3.1.5.17. Příprava příjemky

Volbou výdejky - Vytvořit příjemku se otevře Potvrzení s dotazem zda se má připravit příjemka. Po potvrzení se zobrazí okno Potvrzení o vytvoření příjemky s dotazem zda se má zobrazit.

16.3.1.5.18. Rezervace položek výdejky

Volba Výdejky - Zarezervovat vygeneruje rezervaci na položky výdejky. Po vygenerování se zobrazí okno Informace o zarezervování položek. Vytvořená rezervace se zobrazuje na kartě Svázané doklady.

16.3.1.5.19. Přidání výdejky na kartu majetku jako nová složka pořizovací ceny

Pro přidání výdejky na kartu majetku jako nová složka pořizovací ceny slouží volba Výdejky - Přidat na kartu majetku jako složka poř. ceny.

Otevře okno Výběr majetku:

 • Účet - obsahuje účet DAL na účetním záznamu podle číselníku účtový rozvrh.

 • Zvýšení - určuje zda se jedná o zvýšení ceny majetku.

 • Technické zhodnocení - určuje zda se jedná o technické zhodnocení majetku.

 • Doklad - obsahuje kód dokladové řady pro majetek podle číselníku dokladové řady.

 • Seznam karet majetku na které lze přidat novou položku pořizovací ceny majetku.

Po potvrzení se na vybrané kartě majetku založí nová položka na kartě složky poř. ceny a vytvoří se nový účetní zápisu.

16.3.1.5.20. Vytvořit novou inventární kartu majetku.

Volba Výdejky - Vytvořit novou inventární kartu majetku po potvrzení dotazu zda se má zobrazit otevře novou kartu majetku připravenou pro zápis.

16.3.1.5.21. Přidání do vzorů

Pro možnost zakládání nových dokladů ze vzorů je nutné nejdříve uložit vybraný doklad do číselníku vzory.

Volbou Výdejky - Přidat do vzorů se otevře číselník vzory připravený pro zápis.

16.3.1.5.22. Seskupit do filtru

Volbou Výdejky - Seskupit do filtru se otevře dialog Položky do skupiny filtru s výběrem kódu podle číselníku skupiny filtrů. Po výběru a potvrzení se výdejka zobrazuje na kartě Položky.

16.3.1.5.23. Rozložení vybrané položky na více položek včetně přiřazení sériových čísel

Pokud je v položkách výdejky vybraný produkt, který má povinně vyplňované sériové číslo Volba výdejky - rozložit položku po sériových číslech otevře dialog Sériová čísla - výběr

16.3.2. Zápis výdejky

16.3.2.1. Příprava hlavičky výdejky
 • Výdejka se skládá z hlavičky a z jedné nebo více položek. Při zápisu nové výdejky je nutno nejprve vyplnit základní údaje v hlavičce.

 • Nové záznamy lze na formuláři Výdejky přidat dvojím způsobem:

  • Prostým přidáním (tlačítko Přidat záznam nebo volba Úpravy - Nový záznam nebo klávesová zkratka Ins). Po této volbě se inicializuje prázdný formulář pro zápis údajů.

  • Přidáním pomocí průvodce (tlačítko Nová výdejka). Po této volbě je zobrazen dialog pro výběr odběratele.

  • Kód dokladu se předvyplní v obou případech automaticky na základě kódu, který je uveden jako obvyklý pro výdejku na daném skladu (viz seznam skladů).

 • Po vyplnění všech potřebných údajů a uložení (tlačítko Potvrdit záznam nebo volba Úpravy - Potvrdit změnit nebo klávesová zkratka F2) je záznam ve stavu Nová. V tomto stavu nemá přiřazeno číslo dokladu a lze jej jakkoli dále upravovat i vymazat.

 • Další informace jsou uvedeny v rámci popisu jednotlivých údajů na výdejce.

Obrázek 3.103. Záznam výdejky ze skladu

Záznam výdejky ze skladu

16.3.2.2. Zápis položek výdejky
 • Pokud je výdejka ve stavu Nová lze na kartě Položky libovolně přidávat, mazat a upravovat položky (volby nabídky Úpravy nebo tlačítka na horní liště okna).

 • Přidání nové položky se provede z aktivní karty Položky volbou Úpravy - Nový záznam nebo tlačítkem Přidat záznam. Dialog pro nový záznam lze otevřít také poklepáním na prázdné řádce v seznamu položek.

 • Předmět výdeje ze skladu se zpravidla doplňuje z číselníku Produkty. Po zápisu kódu produktu do příslušného pole, resp. po výběru ze seznamu položek číselníku jsou doplněny všechny základní údaje: název, měrná jednotka skladová a fakturační a jednotková cena. Všechny údaje lze měnit oproti doplněným hodnotám. Dále je nutno uvést vydávané množství a doplnit sériové číslo (je-li v číselníku produktů uvedeno, že se jedná o povinně sériovatelný produkt), informace o výrobní dávce (VD datum, VD označení, VD umístění, datum spotřeby), pokud je opět v číselníku označeno, že daný produkt má mít povinně tyto informace vyplněny.

 • Kromě obchodních informací nese produkt z číselníku také hodnotu syntetického a analytického účtu pro účtování.

16.3.2.3. Výdej ze skladu
 • Tlačítkem Vydat, resp. volbou Výdejky - Vydat ... se otvírá dialog výdeje ze skladu.

 • Pokud se jedná o výdej ze skladu, který je oceněn metodou nákupních cen (viz seznam skladů), otevírá se dialog, ve kterém uživatel určí, ze kterých příjmů se má výdej uskutečnit.

 • Pokud se jedná o výdej ze skladu, který je oceněn metodou FIFO anebo průměrných cen, otevírá se dialog, který obsahuje datum a čas provedení výdeje, informaci, má-li se výdej účtovat jako prodej nebo jako spotřeba (implicitní hodnota nastavena v seznamu skladů), informaci o výdeji z rezervací (vydat z rezervovaného množství, vydat z volného množství, vydat nejdříve z rezervovaného, pak z volného - implicitní hodnota volby je opět určena v seznamu skladů).

 • Po potvrzení dialogu bude výdejka převedena do stavu Vydaná, bude doplněno číslo dokladu podle masky uvedené u příslušného typu dokladu.

 • Výdej nelze provést, pokud je období, ve kterém se vydává, již uzavřeno pomocí skladové uzávěrky.

 • Ve stavu Vydaná nelze výdejku měnit ani vymazat.

Obrázek 3.104. Dialog Vydat ze skladu

Dialog Vydat ze skladu

16.3.2.4. Tisk výdejky
 • Výdejku je možno kdykoli vytisknout volbou Sestavy - Výdejka.

 • Další popis tisku naleznete zde.

16.3.2.5. Účtování výdejky
 • Při vydání výdejky je zároveň provedeno vytvoření účetních zápisů v transakci //Sklad. Způsob zaúčtování je proveden na základě účetní operace Výdej ze skladu, kterou je určen způsob dosazení hodnot účetního zápisu.

 • Účtování se provádí v částkách přepočtených na Kč.

 • Pro každou položku výdejky je vygenerován účetní zápis, kde na straně Má dáti je účet výdeje ze skladu (spotřeba, prodej - podle zvolené volby) uvedený u použité položky z číselníku produkty a na straně Dal je účet skladu, ze kterého se výdej provádí.

 • Pokud je vydáváno ze skladu, který má v seznamu skladů označeno, že se o něm neúčtuje, nevzniká při výdeji ze skladu žádný účetní zápis.

16.3.3. Opravy výdeje

 • K provedení opravy chybného výdeje použije uživatel volbu Výdejky - Zrušit výdej.

 • Při zrušení výdeje se vymažou účetní záznamy, které souvisely s příslušným výdejem.

 • Otevře se standardní dialog pro rušení operace, ve kterém se zobrazí název rušené operace, popis, typ, kód, rok a číslo dokladu, období, částka a důvod. Důvod je třeba vyplnit a dialog potvrdit.

 • Podle nastavení parametru dokladu v tabulce Typy dokladů v modulu Administrátor se doklad převede do stavu nový anebo zrušený. Pokud je v typech dokladů pro příslušný kód dokladu zvoleno Při zrušení převést do stavu zrušený, výdejka v evidenci zůstává ve stavu zrušená. Pokud je v typech dokladů pro příslušný kód dokladu zvoleno Při zrušení převést do stavu nový, výdejka je převedena do stavu nová a uživatel má možnost opravy údajů a opakovaného provedení výdeje.

 • Rušení výdeje lze provádět pouze za období, za které ještě nebyla provedena skladová uzávěrka.

16.3.4. Příprava faktury

16.3.4.1. Vytvoření faktury z dodacího listu
 • Fakturu na základě dodacího listu lze připravit pomocí volby Dodací listy - Připravit fakturu. Otevře se dialog, ve kterém uživatel vybere, zda chce připravit fakturu pouze k aktuálnímu dodacímu listu anebo chce fakturu vytvořit na základě výběru dodacích listů.

 • Pokud uživatel vybere první způsob (přípravu faktury k aktuálnímu dodacímu listu), otevře se dialog, ve kterém se zobrazí odběratel a měna z dodacího listu, je třeba vyplnit či modifikovat následující údaje - skupina P/Z (je třeba vybrat z číselníku Skupiny P/Z), kurs (z číselníku Kursy), datum vystavení, plnění a datum splatnosti. Po potvrzení tohoto dialogu se zobrazí nově vytvořená faktura.

 • Na nově vzniklém dokladu systém doplní kód dokladu podle vybrané skupiny P/Z, doplní odběratele, příjemce a jejich adresy na základě údajů z dodacího listu a pro každou položku dodacího listu vytvoří právě jednu položku faktury. Faktura je pak ve stavu Nová.

 • Pokud uživatel vybere druhý způsob (příprava faktury k vybraným dodacím listům), otevře se dialog, ve kterém vybere z číselníku odběratele a měnu jako podmínky pro filtr dodacích listů. V horní části formuláře se zobrazí všechny potvrzené dodací listy pro vybraného odběratele ve zvolené měně. Uživatel pomocí šipek přesune požadované dodací listy k fakturaci do spodní části formuláře a dialog potvrdí.

 • V dalším kroku se otevře dialog analogický jako v prvním způsobu přípravy a uživatel opět doplní skupinu P/Z, kurs, datumy vystavení, plnění a splatnosti.

 • Po potvrzení dialogu se otevře formulář faktury. Faktura je ve stavu nová a proto ji lze upravovat, smazat.

Obrázek 3.105. Připravení faktury z dodacího listu

Připravení faktury z dodacího listu

16.3.4.2. Fakturace
 • Vystavení pohledávky uživatel provede obdobným způsobem jak bylo popsáno v modulu Pohledávky.

16.4. Dodací list

Obrázek 3.106. Seznam dodacích listů

Seznam dodacích listů

16.4.1. Položky dodacího listu

16.4.1.1. Karta Základní
 • Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů a přidělené číslo.

 • Datum – obsahuje datum dokladu.

 • Měna – obsahuje kód měny z číselníku měn. Přenese se z výdejky, ze které dodací list vznikl.

 • Poznámka - obsahuje případnou poznámku.

 • Obchodník – obsahuje kód obchodníka podle číselníku obchodníci.

 • Sleva % alg. – obsahuje procentní algoritmickou slevu v měně, která je u dokladu uvedená v poli Měna.

 • Sleva % - obsahuje procentní slevu v měně, která je u dokladu uvedená v poli Měna.

 • Sleva - obsahuje absolutní slevu v měně, která je u dokladu uvedená v poli Měna.

 • Odběratel – obsahuje zkratku a název odběratele podle číselníku partnerů. Přenese se z výdejky, ze které dodací list vznikl.

 • Jméno - obsahuje jméno osoby odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do dodacího listu.

 • Adresa – obsahuje označenou fakturační adresu odběratele. Přenese se z výdejky, ze které dodací list vznikl. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do dodacího listu.

 • Příjemce – obsahuje zkratku a název odběratele (příjemce) podle číselníku partnerů. Přenese se z výdejky, ze které dodací list vznikl.

 • Jméno - obsahuje jméno osoby odběratele (příjemce). Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u odběratele (příjemce) a vybranou doplnit do dodacího listu.

 • Adresa – obsahuje označenou adresu pro dodání u odběratele (příjemce) . Přenese se z výdejky, ze které dodací list vznikl. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres evidovaných u odběratele (příjemce) a vybranou doplnit do dodacího listu.

 • Prodejce – obsahuje prodejce podle číselníku prodejci.

 • Projekt - obsahuje projekt navázaný na dodací list.

 • Akce - obsahuje akci navázanou na dodací list.

 • dolní část karty Základní

  • Potvrdil – zobrazuje jméno uživatele, který dodací list potvrdil a datum potvrzení.

  • Částka - zobrazuje celkovou částku dodacího listu v měně dokladu.

  • Stav – indikuje stav dodacího listu. Možné stavy jsou : Nový (0), Potvrzený (1), Ukončený (2)

Obrázek 3.107. Záznam dodacího listu

Záznam dodacího listu

16.4.1.1.1. Karta Položky
16.4.1.1.1.1. Karta Základní
 • Číslo – obsahuje číslo položky dokladu přidělené systémem.

 • Produkt – obsahuje kód a název produktu z číselníku produkty.

 • Název - zobrazuje název produktu z číselníku produkty.

 • Katal. čís. - obsahuje katalogové číslo produktu z číselníku produkty.

 • Charakteristika – obsahuje kód charakteristiky z číselníku produkty s možností výběru z číselníku produkty charakteristika.

 • Množství ve skladové MJ – obsahuje množství produktu ve skladové měrné jednotce.

 • Původ ceny - zobrazuje kód původu ceny.

 • Cena/MJ s DPH - určuje zda je cena v měrné jednotce včetně DPH (zaškrtnuto), nebo bez DPH (odškrtnuto).

 • Fakturační údaje - skupina polí pro určení fakturačních údajů:

  • Množství ve fakturační MJ - obsahuje množství produktu ve fakturační měrné jednotce.

  • Cena/MJ - obsahuje jednotkovou cenu produktu.

  • Sleva - skupina polí určujících slevu.

   • Sleva položková - obsahuje údaje o položkových slevách:

    • procentní slevu položky v měně dokladu

    • procentní uživatelskou slevu položky v měně dokladu

    • absolutní slevu položky v Kč

    • zobrazuje celkovou položkovou slevu v Kč

   • Sleva hlavičková - zobrazuje údaje o hlavičkových slevách:

    • procentní slevu dokladu v měně dokladu

    • procentní uživatelskou slevu dokladu v měně dokladu

    • absolutní slevu dokladu v Kč

    • celkovou hlavičkovou slevu dokladu v Kč

  • Základ DPH - zobrazuje částku základu DPH v Kč.

  • Součet slev - zobrazuje součet slev.

 • Koncová cena - obsahuje koncovou cenu.

 • Odpad - obsahuje částku elektoodpadu

 • Sériové číslo - obsahuje sériové číslo produktu.

 • Útvar – obsahuje kód útvaru podle číselníku útvarů.

 • Výkon – obsahuje kód výkonu podle číselníku výkonů.

 • Zakázka – obsahuje kód zakázky podle číselníku zakázek.

 • Výrobní dávka - skupina polí pro zápis výrobní dávky.

 • Číslo dodávky - obsahuje číslo dodávky.

 • Balení - obsahuje údaj o balení.

 • Stát pův. - obsahuje stát původu.

 • Výrobní číslo - obsahuje výrobní číslo položky.

 • Popis závady - obsahuje případný popis závady položky.

16.4.1.1.1.2. Karta Poznámka

Obsahuje případnou poznámku k položce

16.4.1.1.1.3. Karta Volná pole

obsahuje volná pole 1 - 10 pro případné poznámky.

16.4.1.1.2. Karta Výdejky

Obsahuje seznam souvisejících výdejek, ke kterým byl dodací list generován.

16.4.1.1.3. Karta Objednávky

Obsahuje seznam souvisejících objednávek , ke kterým byl dodací list generován.

16.4.1.1.4. Karta Svázané doklady

Obsahuje jiné doklady, které mají vazbu na doklad. Generují se automaticky při vybraných operacích, nebo je možné svázat doklady ručně. Podrobnější popis je zde.

16.4.1.1.5. Karta E-komunikace

Obsahuje odeslané elektronické zprávy navázané na vybraný doklad.

16.4.1.1.6. Karta Přílohy

Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.

16.4.1.1.7. Karta E-doklad

Na kartu se vkládají soubory jako přílohy k danému dokladu stejně jako na kartu Přílohy. Jedná se o například o sestavy uložené do elektronické formy.

16.4.1.1.8. Karta Žurnál

Zobrazuje přehled úprav dokladu, které jsou předdefinované uživatelem.

16.4.1.2. Karta Ostatní
 • Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok dokladu.

 • Odběratel - zobrazuje zkratku a jméno odběratele.

 • ID – zobrazuje interní číslo dokladu přiřazené systémem.

 • Kategorie ceny - obsahuje kategorii podle číselníku kategorie.

 • Storno/Zrušení - údaje o zrušení dodacího listu podle funkce Stornovat ....

  • Důvod storno - textový popis použitý při operaci stornování.

  • Provedl - autor a datum storna dokladu.

 • Zapsal - autor a datum zápisu.

 • Ukončení - autor a datum ukončení dodacího listu.

 • Podepsáno - obsahuje datum podpisu.

16.4.1.3. Funkce

Seznam funkcí otevíraných volbou Dodací listy:

16.4.1.3.1. Potvrzení dodacího listu

Tlačítkem Potvrdit dodací list, nebo volbou Dodací listy - Potvrdit se otvírá dialog Potvrdit doklad:

 • Doklad - zobrazuje kód dokladu , případně již přidělení číslo a rok dokladu.

 • Datum - obsahuje datum potvrzení dodacího listu. Nabízí aktuální datum podle nastavení sysdate.

 • Tisknout - určuje tisk dodacího listu při potvrzení dokladu.

 • Počet kopií - určuje počet kopií, které se budou tisknout.

Po potvrzení je dodací list ve stavu Přijatá.

16.4.1.3.2. Zaevidovat doklad (přiřazení čísla dokladu)

Tlačítkem Zaevidovat doklad, nebo volbou Dodací listy - Zaevidovat se otvírá dialog Zaevidovat doklad.

Postup zaevidování dokladu (přiřazení čísla dokladu) je popsaný zde.

16.4.1.3.3. Ukončení platnosti dodacího listu

Volba Dodací listy - Ukončit otevře okno s dotazem zda se má ukončit dodací list. Po potvrzení se zobrazí okno s informací o ukončení a současně se změní stav dodacího listu na Ukončený.

16.4.1.3.4. Zrušení potvrzení

Volbou Dodací listy - Zrušit potvrzení se otevírá dialog Zrušit operaci:

Postup rušení je popsaný zde.

16.4.1.3.5. Zrušení ukončení

Volbou Dodací listy - Zrušit ukončení se otevírá dialog Zrušit operaci:

Postup rušení je popsaný zde.

16.4.1.3.6. Odeslání dodacího listu elektronicky

Volbou Dodací listy - Odeslat dodací list el. poštou umožňuje odesílat dodací listy elektronicky. Podmínkou je zápis e-mailové adresy v obchodních kontaktech. Otevře se seznam emailových adres partnera. Po výběru se dodací list elektronicky odešle.

16.4.1.3.7. Přepočet cen

Volba Dodací listy - Přepočítat ceny spustí funkci pro přepočet cen na položkách dodacího listu.

16.4.1.3.8. Příprava faktury z dodacího listu

Volbou Dodací listy - Připravit fakturu se otevírají okna:

 • Připravit fakturu k dodacímu listu 1/3 pro určení výchozího dod listu pro generování: K aktuálnímu dod. listu Vybrat dod. listy

  • K aktuálnímu dod. listu - vygeneruje fakturu v vybranému (označenému) dodacímu listu.

  • Vybrat dod. listy - otevře okno Připravit fakturu k dodacímu listu 2/3:

 • Připravit fakturu k dodacímu listu 2/3 zobrazuje seznam dodacích listů pro vybraného faktur přesun ze seznamu dostupné do seznamu Vybrané + výběr odběratele + měny

  Připravit fakturu k dodacímu listu 2/3 zobrazuje seznam dodacích listů pro vybraného partnera a vybranou měnu. Po označení dodacích listů (držením klávesy Ctrl + výběrem dokladů levým tlačítkem myši) a potvrzení se zobrazí okno Připravit fakturu k dodacímu listu 3/3:

 • Připravit fakturu k dodacímu listu 3/3 je pro určení základních údajů při generování pohledávky:

16.4.1.3.9. Odebrání výdejky z dodacího listu

Volba Dodací listy - Odebrat výdejku otevře okno se seznamem výdejek

Volba Dodací listy - Odebrat výdejku otevře okno se seznamem výdejek, které jsou navázané na dodací list. Po výběru (označení) výdejky se zobrazí okno s dotazem zda se má výdejka z dodacího listu odebrat. Po potvrzení je výdejka od dodacího listu odebraná.

16.4.1.3.10. Seskupení do filtru

Volbou Dodací listy - Seskupit do filtru

Volbou Dodací listy - Seskupit do filtru se otevře dialog Položky do skupiny filtru s výběrem kódu podle číselníku skupiny filtrů. Po výběru a potvrzení se výdejka zobrazuje na kartě Položky.

16.4.2. Příprava dodacího listu

16.4.2.1. Příprava dodacího listu
 • Dodací list k výdejce lze připravit pomocí volby Výdejky-Vytvořit dodací list. Otevře se dialog, ve kterém uživatel potvrdí, že skutečně chce k vybrané výdejce vytvořit dodací list. Vytvořený dodací list lze v dalším dialogu otevřít.

 • Na nově vzniklém dokladu systém doplní kód dokladu, který je pro daný sklad a daný typ dokladu určen jako implicitní, doplní odběratele, příjemce a jejich adresy na základě údajů z výdejky vytvoří právě jednu položku dodacího listu. Dodací list je pak ve stavu Nový.

 • K již hotovému dodacímu listu lze přidat položky z vybrané výdejky volbou Výdejky - Přidat k dodacímu listu . Otevře se dialog Výběr dodacího listu, ve kterém uživatel určí, ke kterému dodacímu listu se má daná výdejka přidat. V tomto dialogu se nabízí pouze dodací listy, které jsou ve stavu Nový.

Obrázek 3.108. Dialog pro vytvoření dodacího listu

Dialog pro vytvoření dodacího listu

16.4.2.2. Doplnění položek dodacího listu - doprava, balné
 • Pokud je dodací list ve stavu Nový, lze na kartě Položky libovolně přidávat další položky např. za dopravu a balné. (volby nabídky Úpravy nebo tlačítka na horní liště okna). Položky dodacího listu, které byly přeneseny z Položky libovolně přidávat další položky např. za dopravu a balné. (volby nabídky Úpravy nebo tlačítka na horní liště okna). Položky dodacího listu, které byly přeneseny z výdejky nelze mazat ani jiným způsobem upravovat z důvodu konzistence výdejky a dodacího listu.

 • Přidání nové položky se provede z aktivní karty Položky volbou Úpravy - Nový záznam nebo tlačítkem Přidat záznam. Dialog pro nový záznam lze otevřít také poklepáním na prázdné řádce v seznamu položek.

 • Předmět položky dodacího listu se zpravidla doplňuje z číselníku produkty . Po zápisu kódu produktu do příslušného pole, resp. po výběru ze seznamu položek číselníku jsou doplněny všechny základní údaje: název, měrná jednotka skladová a jednotková cena. Všechny údaje lze měnit oproti doplněným hodnotám. Množství je vždy 1,00 a měnit nelze.

16.4.2.3. Potvrzení dodacího listu
 • Tlačítkem Potvrdit dodací list, resp. volbou Dodací listy - Potvrdit se otvírá dialog potvrzení dodacího listu. Potvrdit lze pouze dodací list, který vznikl z výdejky, která je ve stavu Vydaná.

 • V tomto dialogu se zobrazí kód, číslo a rok dokladu, datum potvrzení (uživatel jej může změnit) a zaškrtávací volba, má-li se při potvrzení tisknout sestava dodací list.

 • Po potvrzení dialogu bude dodací list převeden do stavu Potvrzený, bude doplněno číslo dokladu podle masky uvedené u příslušného typu dokladu.

 • Ve stavu Potvrzený nelze dodací list měnit ani vymazat.

16.4.2.4. Tisk dodacího listu
 • Dodací list je možno kdykoli vytisknout volbou Sestavy - Dodací list.

 • Další popis tisku naleznete zde.

16.4.3. Opravy dodacího listu

 • K provedení opravy chybného dodacího listu použije uživatel volbu Dodací listy - Zrušit potvrzení.

 • Otevře se standardní dialog pro rušení operace, ve kterém se zobrazí název rušené operace, popis, typ, kód, rok a číslo dokladu, období, částka a důvod. Důvod je třeba vyplnit a dialog potvrdit.

 • Podle nastaveného parametru dokladu v číselníku Typy dokladů se doklad převede do stavu nový anebo zrušený. Pokud je v typech dokladů pro příslušný kód dokladu zvoleno Při zrušení převést do stavu zrušený, dodací list v evidenci zůstává ve stavu zrušený. Pokud je v typech dokladů pro příslušný kód dokladu zvoleno Při zrušení převést do stavu nový, dodací list je převeden do stavu nový a uživatel má možnost opravy přidaných řádků za dopravu a balné a opakovaného provedení potvrzení dodacího listu.

 • Je-li potřeba opravit v dodacím listě cokoliv jiného než položky za dopravu a balné, je nutné provést volbu Dodací listy - Zrušit potvrzení a následně volbu Dodací listy - Odebrat výdejku, která z dodacího listu vymaže všechny položky. Zůstane tak pouze hlavička dodacího listu, kterou lze pomocí volby Úpravy - Vymazat záznam rovněž odstranit. Dodací list lze pak opakovaně generovat na základě již modifikované výdejky.

16.5. Zápůjčky

Obrázek 3.109. Seznam zápůjček

Seznam zápůjček

16.5.1. Položky zápůjček

16.5.1.1. Karta Základní
 • Doklad - obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů a přidělené číslo.

 • Sklad - obsahuje kód skladu podle seznamu skladu.

 • Datum - obsahuje datum dokladu.

 • Zapůjčeno - obsahuje datum od a datum do kdy je zboží zapůjčeno.

 • Vyřizuje - obsahuje uživatele z tabulky uživatelů.

 • Odběratel - obsahuje zkratku a název odběratele podle číselníku partnerů.

 • Adresa - obsahuje adresu odběratele označenou pro fakturaci. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech adres

 • Osoba - obsahuje kontaktní osobu odběratele. Tlačítkem lze zobrazit seznam všech osob evidovaných u odběratele a vybranou doplnit do zápůjčky.

 • Poznámka - obsahuje případnou poznámku k zápůjčce.

 • Zapůjčil - obsahuje jméno uživatele, který provedl zapůjčení a datum, kdy bylo zapůjčení provedeno.

 • Stav - indikuje stav zápůjčky. Možné stavy jsou Nová (0), Zapůjčená (1), Vrácená (2).

 • dolní část karty Základní

Obrázek 3.110. Záznam zápůjčky

Záznam zápůjčky

16.5.1.2. Karta Položky
 • Číslo - obsahuje číslo položky zápůjčky přidělené systémem.

 • Produkt - obsahuje kód a název produktu podle číselníku produktů.

 • Množství- obsahuje vydávané množství produktu ve skladové měrné jednotce.

 • Sériové číslo - obsahuje sériové číslo produktu.

 • Útvar - obsahuje kód útvaru podle číselníku útvarů.

 • Výkon - obsahuje kód výkonu podle číselníku výkonů.

 • Zakázka - obsahuje kód zakázky podle číselníku zakázek.

 • VD datum - obsahuje datum výrobní dávky.

 • VD označení - obsahuje označení výrobní dávky podle číselníku označení výrobních dávek.

 • VD umístění - obsahuje umístění výrobní dávky podle číselníku umístění výrobních dávek.

 • Datum spotřeby - obsahuje datum spotřeby.

16.5.1.3. Karta Ostatní
 • Zapsal - obsahuje jméno uživatele, který zápůjčku zapsal a datum zapsání zápůjčky.

 • Vrácení - obsahuje Datum vrácení, Přijal (obsahuje uživatele, který zapůjčené zboží přijal zpět), Poznámka (obsahuje text o vrácení).

16.5.2. Zapůjčení

16.5.2.1. Příprava hlavičky zápůjčky
 • Zápůjčka se skládá z hlavičky a z jedné nebo více položek. Při zápisu nové zápůjčky je nutno nejprve vyplnit základní údaje v hlavičce.

 • Nové záznamy lze na formuláři Zápůjčky přidat dvojím způsobem:

  • Prostým přidáním (tlačítko Přidat záznam nebo volba Úpravy - Nový záznam nebo klávesová zkratka Ins). Po této volbě se inicializuje prázdný formulář pro zápis údajů.

  • Přidáním pomocí průvodce (tlačítko Nová zápůjčka). Po této volbě je zobrazen dialog pro výběr odběratele.

  • Kód dokladu se předvyplní v obou případech automaticky na základě kódu, který je uveden jako obvyklý pro zápůjčku na daném skladu (viz seznam skladů).

 • Po vyplnění všech potřebných údajů a uložení (tlačítko Potvrdit záznam nebo volba Úpravy - Potvrdit změnit nebo klávesová zkratka F2) je záznam ve stavu Nová. V tomto stavu nemá přiřazeno číslo dokladu a lze jej jakkoli dále upravovat i vymazat.

 • Další informace jsou uvedeny v rámci popisu údajů na zápůjčce.

16.5.2.2. Zápis položek zápůjčky
 • Pokud je zápůjčka ve stavu Nová lze na kartě Položky libovolně přidávat, mazat a upravovat položky (volby nabídky Úpravy nebo tlačítka na horní liště okna).

 • Přidání nové položky se provede z aktivní karty Položky volbou Úpravy - Nový záznam nebo tlačítkem Přidat záznam. Dialog pro nový záznam lze otevřít také poklepáním na prázdné řádce v seznamu položek.

 • Předmět výdeje ze skladu se zpravidla doplňuje z číselníku Produkty. Po zápisu kódu produktu do příslušného pole, resp. po výběru ze seznamu položek číselníku je doplněn název. Dále je nutno uvést vydávané množství a doplnit sériové číslo (je-li v číselníku produktů uvedeno, že se jedná o povinně sériovatelný produkt), informace o výrobní dávce (VD datum, VD označení, VD umístění, datum spotřeby), pokud je opět v číselníku označeno, že daný produkt má mít povinně tyto informace vyplněny.

 • Kromě obchodních informací nese produkt z číselníku také hodnotu syntetického a analytického účtu pro účtování.

16.5.2.3. Zapůjčit
 • Uživatel zapůjčí položky zapsané na zápůjčce pomocí tlačítka Zapůjčit anebo zvolením Zápůjčky - Zapůjčit. Při zapůjčení se vytvoří výdejka, která obsahuje položky uvedené na zápůjčce a provede se výdej ze skladu.

 • O výdeji se zaúčtuje.

 • Zápůjčka se po uskutečnění zapůjčení dostane do stavu Zapůjčená.

Obrázek 3.111. Dialog vystavení zápůjčky

Dialog vystavení zápůjčky

16.5.3. Vrácení

 • Vrácení položek na sklad se provede pomocí tlačítka Vrátit anebo zvolením Zápůjčky - Vrátit. Při vrácení se vytvoří příjemka, která obsahuje položky na uvedené převodce a provede se příjem na sklad.

 • O příjmu se zaúčtuje.

 • Zápůjčka se po uskutečnění vrácení dostane do stavu Vrácená.

Obrázek 3.112. Dialog vrácení zápůjčky

Dialog vrácení zápůjčky

16.6. Skladové karty

Obrázek 3.113. Seznam skladových karet

Seznam skladových karet

16.6.1. Položky karet

 • Produkt - obsahuje kód a název produktu podle číselníku produkty. Po výběru z číselníku, nebo ručním zápisu kódu produktu a potvrzení klávesou Enter se vyhledá požadovaný produkt.

 • Sklad - obsahuje kód a název skladu, s možností změny skladu pro který se zobrazují karty výběrem z rozevírací nabídky. Je možné vybrat jeden konkrétní sklad, nebo všechny sklady (položka Všechny sklady).

 • Pouze aktivní karty - určuje zobrazování skladových karet. Pouze aktivní (zaškrtnuto), aktivní i neaktivní (odškrtnuto). Stav Aktivní (zaškrtnuto)/Neaktivní (odškrtnuto) se nastavuje v číselníku produkty.

 • K datu - obsahuje datum, ke kterému se zobrazí zůstatky vybraného produktu na vybraném skladě.

16.6.1.1. Karta Základní
16.6.1.2. Karta Pohyby

Karta zobrazuje přehled všech skladových pohybů (příjmů a výdejů) s daným produktem na vybraném skladě (všech skladech) do zvoleného data.

16.6.1.3. Karta Příjmy

Karta zobrazuje přehled všech skladových příjmů s daným produktem na vybraném skladě (všech skladech) do zvoleného data.

16.6.1.4. Karta Výdeje

Karta zobrazuje přehled všech skladových výdejů s daným produktem na vybraném skladě (všech skladech) do zvoleného data.

16.6.1.5. Karta Dodací listy

Karta zobrazuje přehled všech dodacích listů s daným produktem na vybraném skladě (všech skladech) do zvoleného data.

16.6.1.6. Karta Převody

Karta zobrazuje přehled všech skladových převodů daného produktu na vybraném skladě (všech skladech) do zvoleného data.

16.6.1.7. Karta Rezervace

Karta zobrazuje přehled všech rezervací daného produktu na vybraném skladě (všech skladech) do zvoleného data.

16.6.1.8. Karta Zápůjčky

Karta zobrazuje přehled všech zápůjček daného produktu na vybraném skladě (všech skladech) do zvoleného data.

16.6.1.9. Karta Limity

Karta obsahuje přehled všech nadefinovaných skladových limit pro daný produkt. Na této kartě lze přidávat nové limity, existující upravit anebo odebrat.

16.6.1.10. Karta Ceny

Tato karta obsahuje přehled všech druhů cen definovaných k danému produktu.

16.6.1.11. Karta Skladová místa

Tato karta obsahuje přehled všech skladových míst daného produktu na vybraném skladě.

16.6.1.12. Karta Pokl. doklady

Tato karta obsahuje přehled všech pokladních dokladů navázaných na daný produkt na vybraném skladě.

16.6.1.13. Karta Vývoj průměrné ceny

Tato karta obsahuje graf s vývojem průměrné ceny produktu.

16.6.1.14. Funkce

Seznam funkcí otevíraných volbou Skladové karty:

16.6.1.14.1. Kopírování minim do skladových karet

Volbou Skladové karty - Kopírovat minima do karet se otevře dialog Výběr skladu:

Sklad - obsahuje název skladu podle seznamu skladů. Po výběru skladu a potvrzení dialogu se do skladových karet vybraného skladu do polí Limity zkopírují limity zadané v číselníku limity skladových karet.

16.6.1.14.2. Kopírování názvů produktů do skladových karet

Volbou Skladové karty - Kopírovat názvy produktů do karet se do názvů položek skladových karet zkopírují aktuální názvy položek z číselníku produkty.

16.6.1.14.3. Přesun dat z pole Pracovní minimální zásoba do pole Minimální zásoba

Volbou Skladové karty - Přesunout pracovní zásobu do aktuální se z pole Pracovní minimální zásoba zkopíruje množství do pole Minimální zásoba.

16.6.1.14.4. Doplnění z centrálního skladu

Volba Skladové karty - Doplnit z centrálního skladu je aktivní pouze pro skladové karty skladů , které mají na kartě Základní vyplněné pole Centrální sklad , (centrální sklad je určen typem skladu) a otevře dialog Doplnit z centrálního skladu:

 • Centrální sklad - obsahuje pole pro výběr centrálního skladu.

 • Pro sklady - skupina polí určující pro které sklady bude funkce použita:

  • Vybrané sklady - pro vybrané (označené) sklady

  • Všechny "speciální " sklady - pro specifikované sklady.

 • Vybrané skladové karty - skupina polí určující skladové karty:

  • Označené

  • Všechny.

 • Objednat dle - skupina polí pro specifikaci objednávky podle číselníku limity skladových karet:

  • Minima - skladové minimum.

  • Optima - skladové optimum.

  • Maxima - skladové maximum.

  • Min. zásoby - minimální skladové zásoby.

 • Včetně rezervovaného množství - určuje zda má být zahrnuto rezervované množství.

 • Včetně zapůjčeného množství - určuje zda má být zahrnuto zapůjčené množství.

 • Včetně přijatých objednávek - určuje zda mají být zahrnuty přijaté objednávky.

16.6.1.14.5. Vrácení do centrálního skladu

Volba Skladové karty - Vrátit do centrálního skladu umožňuje vrácení zboží z vybraného skladu do centrální skladu, který je určen typem skladu.

16.6.1.14.6. Doplnění od dodavatele

Volba Skladové karty - Doplnění od dodavatele je aktivní pouze u skladu, který je určen typem skladu jako Centrální.

16.6.1.14.7. Zaktivnění neaktivní skladové karty

Volbou Skladové karty - Zaktivovat se neaktivní skladová karta (v Seznamu skladových karet ve sloupce Aktivní se zobrazuje Ne) změní na aktivní. Neaktivní skladová karta se zobrazuje jen když je zaškrtávací pole Pouze aktivní karty odškrtnuté. Aktivní se zobrazuje když je zaškrtnuté i odškrtnuté.

16.6.1.14.8. Zneaktivnění skladové karty

Volbou Skladové karty - Zneaktivnit se aktivní skladová karta (v Seznamu skladových karet ve sloupce Aktivní se zobrazuje Ano) změní na neaktivní. Neaktivní skladová karta se zobrazuje jen když je zaškrtávací pole Pouze aktivní karty odškrtnuté. Aktivní se zobrazuje když je zaškrtnuté i odškrtnuté.

16.6.1.14.9. Seskupení do filtru

Volbou Skladové karty - Seskupit do filtru se otvírá dialog Položky do skupiny filtru:

16.7. Převod mezi sklady

Pro převod mezi sklady jsou vytvářeny doklady typu převodka.

Obrázek 3.114. Seznam převodek mezi sklady

Seznam převodek mezi sklady

16.7.1. Položky převodky

16.7.1.1. Karta Základní
 • Doklad – obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů a přidělené číslo. Kód dokladu se předvyplní automaticky na základě kódu, který je uveden jako obvyklý pro příjemku na daném skladu v seznamu skladů.

 • Datum - obsahuje datum dokladu.

 • Výdej - skupina polí určující podmínky výdeje.

  • Sklad – obsahuje kód skladu výdeje.

  • Datum výdeje - obsahuje datum výdeje ze skladu.

  • Poznámka - obsahuje případnou poznámku k výdeji.

 • Odběratel - obsahuje zkratku partnera podle číselníku partneři.

 • Příjem - skupina polí určující podmínky příjmu.

  • Sklad – obsahuje kód skladu příjmu.

  • Datum příjmu - obsahuje datum příjmu na sklad.

  • Poznámka - obsahuje případnou poznámku k příjmu.

 • dolní část karty Základní

  • Stav - obsahuje indikaci stavu převodky. Možné stavy jsou : Nová (0), Vydaná (1), Ukončená (2).

Obrázek 3.115. Záznam převodky mezi sklady

Záznam převodky mezi sklady

16.7.1.1.1. Karta Položky
16.7.1.2. Karta Ostatní
 • Int. číslo – interní číslo dokladu přiřazené systémem.

 • Párovací symbol – obsahuje párovací symbol.

 • Zapsal - zobrazuje jméno uživatele, který převodku zapsal a datum zápisu převodky.

16.7.1.3. Karta Přílohy

Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.

16.7.1.4. Funkce

Seznam funkcí otevíraných volbou Převodky:

16.7.1.4.1. Zaevidovat doklad (přiřazení čísla dokladu)

Pokud je převodka ve stavu Nová je možné dokladu přiřadit číslo. Tlačítkem Zaevidovat doklad, nebo volbou Příjemky - Zaevidovat se otvírá dialog Zaevidovat doklad.

Postup zaevidování dokladu (přiřazení čísla dokladu) je popsaný zde.

16.7.1.4.2. Výdej z výchozího skladu při převodu

Tlačítkem Vydat, nebo volbou Převodky - Vydat se otvírá dialog Převodky - vydat:

 • Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok převodky.

 • Datum - obsahuje datum výdeje ze zdrojového skladu pro převod.

 • Poznámka - obsahuje případnou poznámku pro výdej ze skladu pro převod.

Varování

Podmínkou výdeje převodky ze skladu je nastavení dokladových řad pro převodku a výdej z převodky u vydávajícího skladu na kartě Kódy dokladů.

Po potvrzení je převodka ve stavu Vydaná.

16.7.1.4.3. Příjem převodky na skladu

Tlačítkem Přijmout, nebo volbou Převodky - Přijmout se otevírá dialog Převodka - přijmout:

 • Doklad - zobrazuje kód, číslo a rok převodky.

 • Datum - obsahuje datum příjmu na přijímající sklad.

 • Poznámka - obsahuje případnou poznámku pro příjem na sklad převodu.

Varování

Podmínkou příjmu převodky ze skladu je nastavení dokladových řad pro převodku a příjem z převodky u přijímajícího skladu na kartě Kódy dokladů.

Po potvrzení je převodka ve stavu Ukončená.

16.7.1.4.4. Kopírování převodek

Volbou Převodky - Kopírovat se otevírá okno Potvrzení s dotazem zda se má převodka kopírovat. Po potvrzení je převodka zkopírovaná.

16.7.1.4.5. Zrušení výdeje převodky

Volba Převodky - Zrušit výdej je aktivní pouze pro převodky, které jsou ve stavu Vydaná. Volba otevře výdejku (vytvořenou z převodky) a dialog Zrušit operaci . Po potvrzení se výdejka smaže a převodka se převede do stavu Nová.

16.7.1.4.6. Zrušení příjmu převodky

Volba Převodky - Zrušit příjem je aktivní pouze pro převodky, které jsou ve stavu Ukončená. Volba otevře příjemku (vytvořenou z převodky) a dialog Zrušit operaci . Po potvrzení se příjemka smaže a převodka se převede do stavu Nová.

16.7.1.4.7. Seskupení do filtru

Volbou Převodky - Seskupit do filtru se otvírá dialog Položky do skupiny filtru:

16.7.2. Zápis převodky

16.7.2.1. Příprava hlavičky převodky
 • Převodka se skládá z hlavičky a z jedné nebo více položek. Při zápisu nové převodky je nutno nejprve vyplnit základní údaje v hlavičce.

 • Nové záznamy lze na formuláři Převodky přidat prostým přidáním (tlačítko Přidat záznam nebo volba Úpravy - Nový záznam nebo klávesová zkratka Ins). Po této volbě se inicializuje prázdný formulář pro zápis údajů.

 • Nové záznamy lze na formuláři Převodky přidat dvojím způsobem:

  • Prostým přidáním (tlačítko Přidat nebo volba Úpravy - Nový záznam nebo klávesová zkratka Ins). Po této volbě se otevře prázdný záznam pro zápis nové převodky.

  • Zkopírováním existujícího dokladu. Postup je popsaný zde.

 • Kód dokladu se předvyplní na základě kódu , který je uveden jako obvyklý pro převodku na daném skladu.

 • V hlavičce převodky uživatel specifikuje sklad pro výdej převodu a sklad pro příjem z převodu.

 • Po vyplnění všech potřebných údajů a uložení (tlačítko Potvrdit záznam nebo volba Úpravy - Potvrdit změnit nebo klávesová zkratka F2) je záznam ve stavu Nová. V tomto stavu nemá přiřazeno číslo dokladu (závisí to na nastavení typu dokladu) a lze jej jakkoli dále upravovat i vymazat.

 • Další informace jsou uvedeny v rámci popisu jednotlivých údajů na převodce.

Obrázek 3.116. Záznam převodky mezi sklady

Záznam převodky mezi sklady

16.7.2.2. Zápis položek převodky
 • Pokud je převodka ve stavu Nová lze na kartě Položky libovolně přidávat, mazat a upravovat položky (volby nabídky Úpravy nebo tlačítka na horní liště okna).

 • Přidání nové položky se provede z aktivní karty Položky volbou Úpravy - Nový záznam nebo tlačítkem Přidat záznam. Dialog pro nový záznam lze otevřít také poklepáním na prázdné řádce v seznamu položek.

 • Předmět převodu mezi sklady se doplňuje z číselníku produkty. Po zápisu kódu produktu do příslušného pole, resp. po výběru ze seznamu položek číselníku jsou doplněny všechny základní údaje: název, měrná jednotka, jednotková cena a kód daně. Všechny údaje lze měnit oproti doplněným hodnotám. Dále je nutno uvést fakturované množství a doplnit položkovou slevu v procentuálním nebo absolutním vyjádření. Na hodnotu jednotkové ceny a také případné slevy může mít vliv uplatněný systém ceníků a množstevních slev. Kromě obchodních informací nese zboží z číselníku produkty také hodnotu syntetického a analytického účtu pro účtování.

16.7.2.3. Výdej z převodu
 • Uživatel uskuteční výdej z vydávajícího skladu pomocí tlačítka Vydat anebo volbou Převodky - Vydat. Při výdeji se vytvoří výdejka , která obsahuje položky uvedené na převodce a provede se výdej ze skladu.

 • O výdeji se účtuje.

 • Převodka se po uskutečnění výdeje dostane do stavu Vydaná.

16.7.2.4. Příjem z převodu
 • Uživatel uskuteční příjem na cílový sklad pomocí tlačítka Přijmout anebo zvolením Převodky - Přijmout. Při příjmu se vytvoří příjemka, která obsahuje položky na uvedené převodce a provede se příjem na sklad.

  Uživatel uskuteční příjem na cílový sklad pomocí tlačítka Přijmout anebo volbou Převodky - Přijmout. Při příjmu se vytvoří příjemka , která obsahuje položky uvedené na převodce a provede se příjem na sklad.

 • O příjmu se účtuje.

 • Převodka se po uskutečnění příjmu dostane do stavu Ukončená.

  Převodka se po uskutečnění příjmu dostane do stavu Ukončená.

16.7.2.5. Tisk převodky
 • Převodku je možno kdykoli vytisknout volbou Sestavy - Převodka.

 • Další popis tisku naleznete zde.

16.8. Záměny produktů

Pro záměny produktů jsou vytvářeny doklady typu skladová záměna.

16.8.1. Položky záměny

16.8.1.1. Karta Základní
 • Doklad - obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů, přidělené číslo a rok dokladu.

 • Skupina - obsahuje kód skupiny skladových záměn podle číselníku Skupiny skladových záměn a výroby.

 • Datum - obsahuje datum skladové záměny.

 • Odlišné datum příjmu - obsahuje datum příjmu jiné než je v poli datum.

 • Poznámka - obsahuje případnou poznámku.

 • dolní část karty Základní

  • Stav - obsahuje indikaci stavu změny. Možné stavy jsou : Nová (0), Vydaná (1), Ukončená (2).

16.8.1.1.1. Karta Položky výdejky
 • Číslo - obsahuje číslo položky záměny - výdej přidělené systémem.

 • Sklad - obsahuje název skladu podle seznamu skladů.

 • Produkt - obsahuje kód a název produktu podle číselníku produktů.

 • Čárový kód - obsahuje čárový kód produktu z číselníku produkty.

 • Množství (skl.) - obsahuje vydávané množství produktu ve skladové měrné jednotce.

 • Množství (fak.) - obsahuje vydávané množství produktu ve fakturační měrné jednotce.

 • Jedn cena - obsahuje jednotkovou cenu produktu z číselníku produkty.

 • Částka - obsahuje částku položky.

 • Sériové číslo - obsahuje sériové číslo zaměňovaného produktu.

 • Útvar – obsahuje kód útvaru podle číselníku útvarů.

 • Výkon – obsahuje kód výkonu podle číselníku výkonů.

 • Zakázka – obsahuje kód zakázky podle číselníku zakázek.

 • Výrobní dávka - skupina polí pro zápis výrobní dávky.

16.8.1.1.2. Karta Položky příjemky
 • Číslo - obsahuje číslo položky záměny - příjem přidělené systémem.

 • Sklad - obsahuje název skladu podle seznamu skladů.

 • Produkt - obsahuje kód a název produktu podle číselníku produktů.

 • Čárový kód - obsahuje čárový kód produktu z číselníku produkty.

 • Množství (skl.) - obsahuje přijímané množství produktu ve skladové měrné jednotce.

 • Množství (fak.) - obsahuje přijímané množství produktu ve fakturační měrné jednotce.

 • Jedn cena - obsahuje jednotkovou cenu produktu z číselníku produkty.

 • Částka - obsahuje částku položky.

 • Sériové číslo - obsahuje sériové číslo zaměňovaného produktu.

 • Útvar – obsahuje kód útvaru podle číselníku útvarů.

 • Výkon – obsahuje kód výkonu podle číselníku výkonů.

 • Zakázka – obsahuje kód zakázky podle číselníku zakázek.

 • Výrobní dávka - skupina polí pro zápis výrobní dávky.

16.8.1.2. Karta Ostatní
 • Int. číslo – interní číslo dokladu přiřazené systémem.

 • Pro odlišné účtování od nastaveného účtu pro skladovou záměnu u skladu - skupina polí

 • Zapsal - zobrazuje jméno uživatele, který záměnu zapsal a datum zápisu dokladu.

 • Vydal - zobrazuje jméno uživatele, který záměnu vydal a datum vydání.

 • Přijal - zobrazuje jméno uživatele, který záměnu přijal a datum přijetí.

16.8.1.3. Karta Přílohy

Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.

16.8.1.4. Číselníky

Číselníky otevírané přes evidenci Skladové záznamy:

16.8.1.4.1. Skupiny skladových záměn a výroby
 • Kód - obsahuje kód skupiny.

 • Název - obsahuje název skupiny.

 • Popis - obsahuje popis skupiny.

 • Účet nákl. na vyr. - obsahuje syntetický a analytický nákladový účet na výrobu podle účtového rozvrhu.

 • Účet rozdílu - obsahuje syntetický a analytický účet na rozdíl podle účtového rozvrhu.

16.8.1.5. Funkce

Seznam funkcí otevíraných volbou Záměny a výroba:

16.8.1.5.1. Zaevidovat doklad (přiřazení čísla dokladu)

Tlačítkem Zaevidovat doklad, nebo volbou Záměny - Zaevidovat se otvírá dialog Zaevidovat doklad.

Postup zaevidování dokladu (přiřazení čísla dokladu) je popsaný zde.

16.8.1.5.2.

Volba Záměny - Generovat položky výdejky dle kusovníku

16.8.1.5.3.

Volba Záměny - Generovat položky výdejky dle kusovníku po celcích

16.8.1.5.4.

Volba Záměny - Generovat položky příjemky dle vzoru

16.8.1.5.5.

Volba Záměny - Generovat položky příjemky dle kusovníku

16.8.1.5.6. Výdej zboží

Tlačítkem Vydat nebo volba Záměny - Vydat se otevírá dialog Výdej ze skladu:

 • Výdej z rezervací – skupina polí obsahuje možnost výběru jedné ze tři možnosti způsobu výdeje.

Po potvrzení se zobrazí informace o vytvoření navázané výdejky.

16.8.1.5.7. Přijetí zboží

Tlačítkem Přijmout, nebo volba Záměny - Přijmout se otevře Potvrzení s dotazem zda se má zboží přijmout na sklad po potvrzení se zobrazí informace o vytvoření navázané příjemky.

16.8.1.5.8. Zrušení výdeje ze záměny

Volba Záměny - Zrušit výdej otevírá dialog Zrušit operaci:

Postup rušení je popsaný zde.

Současně se zruší i navázaná výdejka.

16.8.1.5.9. Rušení příjmu

Volba Záměny - Zrušit příjem otevírá dialog Zrušit operaci:

Postup rušení je popsaný zde.

Současně se zruší i navázaná příjemka.

16.9. Výroba

16.10. Rezervace

16.10.1. Položky rezervace

16.10.1.1. Karta Základní
 • Doklad - obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů, přidělené číslo a rok dokladu.

 • Sklad - obsahuje název skladu podle seznamu skladů.

 • Datum - obsahuje datum dokladu.

 • Platnost do - obsahuje datum konce platnosti rezervace.

 • Poznámka - obsahuje případnou poznámku.

 • Partner - obsahuje zkratku partnera, pro kterého je rezervace určena.

 • Uživatel - obsahuje kód uživatele, pro kterého je rezervace určena.

 • Výkon - obsahuje kód výkonu, pro který je rezervace určena, podle číselníku výkonů.

 • Útvar - obsahuje kód útvaru, pro který je rezervace určena, podle číselníku útvarů.

 • Zakázka - obsahuje kód zakázky, pro kterou je rezervace určena, podle číselníku zakázek.

 • dolní část karty Základní

  • Potvrdil - obsahuje jméno uživatele, který provedl potvrzení rezervace.

  • Potvrzeno - obsahuje datum provedení potvrzení rezervace.

  • Stav - obsahuje indikaci stavu rezervace. Možné stavy jsou : Nová (0), Vydaná (1), Ukončená (2).

16.10.1.1.1. Karta Položky
 • Číslo - obsahuje číslo položky rezervace přidělené systémem.

 • Stav na skladě - tlačítko

 • Produkt - obsahuje kód a název produktu podle číselníku produktů.

 • Množství - obsahuje rezervované množství produktu ve skladové měrné jednotce.

 • Sériové číslo - obsahuje sériové číslo produktu.

 • VD datum - obsahuje datum výrobní dávky.

 • VD označení - obsahuje označení výrobní dávky podle číselníku označení výrobních dávek.

 • VD umístění - obsahuje umístění výrobní dávky podle číselníku umístění výrobních dávek.

 • Datum spotřeby - obsahuje datum spotřeby.

16.10.1.1.2. Karta Svázané doklady

Obsahuje jiné doklady, které mají vazbu na doklad. Generují se automaticky při vybraných operacích, nebo je možné svázat doklady ručně. Podrobnější popis je zde.

16.10.1.2. Karta Ostatní
 • ID - obsahuje interní číslo rezervace, které přidělil systém.

 • Zapsal - obsahuje jméno uživatele, který převodku zapsal.

 • Zapsáno - obsahuje datum zapsání převodky.

16.10.1.3. Karta Přílohy

Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.

16.10.1.4. Funkce

Seznam funkcí otevíraných volbou Rezervace:

16.10.1.4.1. Nová rezervace

Volbou Rezervace - Nová otevře prázdný formulář rezervace pro zápis nového dokladu.

16.10.1.4.2. Zaevidovat doklad (přiřazení čísla dokladu)

Tlačítkem Zaevidovat doklad, nebo volbou Rezervace - Zaevidovat ... se otvírá dialog Zaevidovat doklad.

Postup zaevidování dokladu (přiřazení čísla dokladu) je popsaný zde.

16.10.1.4.3. Potvrzení rezervace

Tlačítkem potvrdit rezervaci, nebo volbou Rezervace - Potvrdit se otevírá dialog Potvrdit doklad:

 • Doklad - obsahuje kód dokladu podle číselníku dokladů, přidělené číslo a rok dokladu.

 • Datum - obsahuje datum dokladu.

 • Tisk - určuje tisk rezervace při rezervaci produktů.

 • Počet kopií - určuje počet kopií, které se budou tisknout.

16.10.1.4.4. Ukončení rezervace

Volbou Rezervace - Ukončit otevře dialog Potvrzení s dotazem zda se má rezervace ukončit. Po potvrzení se změní stav rezervace na Ukončená a zboží na položkách rezervace je na skladových kartách volné.

16.10.1.4.5. Ukončení rezervace vybrané položky

Volbou Rezervace - Ukončit položku otevře dialog Potvrzení s dotazem zda se má ukončit rezervace vybrané (označené) položky. Po potvrzení je zboží položce rezervace na skladových kartách volné.

16.10.1.4.6. Rušení potvrzení rezervace

Volbou Rezervace - Zrušit potvrzení otevírá dialog Zrušit operaci:

Postup rušení je popsaný zde.

16.10.1.4.7. Příprava výdejky

Volbou Rezervace - Připravit výdejku otevře Potvrzení s informací o vytvoření výdejky navázané na rezervaci, s dotazem zda se má výdejka zobrazit.

16.10.1.4.8. Prodloužení platnosti rezervace

Volbou Rezervace - Prodloužit platnost otevírá okno Prodloužení platnosti rezervace, které obsahuje datumku pro výběr datumu který se má vyplnit v poli Platnost do a tím změnit platnost vybrané rezervace.

16.11. Inventury

16.11.1. Položky inventury

16.11.1.1. Karta Základní
 • # - zobrazuje identifikační číslo inventury přidělené systémem.

 • Stav - zobrazuje stav inventury. Možné stavy jsou: Nová (0), Rozpracovaná (1), Ukončená (2).

 • Zapsal - zobrazuje jméno uživatele, který založil inventuru.

 • Zapsáno - zobrazuje datum zápisu inventury.

 • Datum k - obsahuje datum ke kterému se koná inventura.

 • Sklad - obsahuje jméno skladu.

 • Příjemka - zobrazuje identifikační číslo příjemky vytvořené při ukončení inventury funkcí Inventury - Ukončit. Příjemka má na položkách množství produktů , které jsou fyzicky na skladě skladě, ale v průběhu inventury bylo zjištěno, že nejsou vedeny evidenčně. Tzn. vygenerovaná příjemka tyto přebytky automaticky přijme na sklad.

 • Výdejka - zobrazuje identifikační číslo výdejky vytvořené při ukončení inventury funkcí Inventury - Ukončit. Výdejka má na položkách množství produktů , které jsou vedeny evidenčně na skladě, ale v průběhu inventury bylo zjištěno, že nejsou na skladě fyzicky. Tzn. vygenerovaná výdejka toto manko automaticky vydá ze skladu.

16.11.1.1.1. Karta Položky
16.11.1.1.2. Karta Přílohy

Na kartě Přílohy se vkládají libovolné soubory různých formátů jako přílohy k danému dokladu. Může se zvolit uložení přílohy do databáze nebo pouhé napojení přílohy odkazem na stávající umístění. Práce je stejná, jako s jinými přílohami v systému.

16.11.1.1.3. Funkce

Seznam funkcí otevíraných volbou Inventury:

16.11.1.1.3.1. Nová inventura

Volba Inventury - Nová otevře kartu pro zápis nové inventury.

16.11.1.1.3.2. Načtení evidenčního stavu skladu

Volba Inventury - Načíst stav skladu otevře okno Varování s dotazem zda se mají stávající hodnoty přepsat nově vypočtenými. Po potvrzení se zobrazí dialog Inventura pro produkty začínající na ... :

16.11.1.1.3.3. Rozpracování inventury

Tlačítkem Rozpracovat, nebo volbou Inventury - Rozpracovat se změní stav inventury na Rozpracovaná. Po změně stavu nelze inventuru smazat.

16.11.1.1.3.4. Ukončení inventury

Volba Inventury - Ukončit změní stav inventury na Ukončená, zablokuje hlavičku a položky pro možnost doplňování, úprav, nebo smazání. Současně vygeneruje příjemku pro naskladnění přebytků na skladu a výdejku pro vyskladnění manka na skladu.

16.11.1.1.3.5. Načtení inventury ze čtečky

Volba Inventury - Načti inventuru ze čtečky načte fyzický stav produktů ze čtečky do položek inventury.

16.11.1.1.3.6. Načtení inventury ze souboru

Volba Inventury - Načti inventuru ze souborů načte fyzický stav produktů ze souboru do položek inventury.

16.11.1.1.3.7. Zkopírování evidenčního stavu do fyzického stavu

Volba Inventury - Zkopírovat evidenční stav do fyzického zkopíruje hodnoty v polích, které zobrazují evidenční stavy položky (skladové a fakturační) , do polí pro zápis fyzických zůstatků zjištěných při inventuře (skladové i fakturační).

16.11.1.1.3.8. Zrušení ukončení inventury

Volba Inventury - Zrušit ukončení

Volba Inventury - Zrušit ukončit zobrazí okno Potvrzení s dotazem zda se má zrušit ukončení inventury. Po potvrzení změní stav inventury na Nová a inventuru lze upravovat případně smazat. Současně smaže vygenerovanou příjemku pro naskladnění přebytků na skladu a výdejku pro vyskladnění manka na skladu.

16.12. Řízení zásob

Obrázek 3.117. Seznam limitů skladových zásob zboží

Seznam limitů skladových zásob zboží

16.12.1. Položky limit zásob

 • Skladová karta - obsahuje identifikaci skladové karty, pro kterou se limita stanovuje (sklad, produkt).

 • Od - datum spodní hranice platnosti skladové limity.

 • Do - datum horní hranice platnosti skladové limity.

 • Množství mj1 - vyjádření výše limity ve fakturační měrné jednotce.

 • Množství mj2 - vyjádření výše limity ve skladové měrné jednotce.

 • Typ - obsahuje typ skladové limity (jedná-li se o minimum, optimum, maximum).

Obrázek 3.118. Záznam limitu skladových zásob zboží

Záznam limitu skladových zásob zboží

16.13. Vedlejší náklady

V systému je možné používat vedlejší náklady (dále VN) skutečné a vedlejší náklady očekávané.

16.13.1. Očekávané vedlejší náklady

Očekávané VN se používají k rozpuštění nákladů ještě před skutečně došlými VN, které mohou být známé až za delší dobu. Očekávanými VN se tedy lze přiblížit skutečnému stavu hodnoty zásob, v reálném čase, v daném období.

Očekávané VN lze zadávat částkou k rozpuštění nebo procentem z ceny zboží na příjmu. Lze je rozpouštět na celé příjemky nebo i na jednotlivé položky příjemek. Lze je také rozpouštět na položky buď poměrně podle částky nebo podle množství. Tyto možnosti lze uživatelsky volit v dialogovém okně při zadávání rozpouštění očekávaných VN.

Obrázek 3.119. Dialog rozpuštění očekávaných vedlejších skladových nákladů

Dialog rozpuštění očekávaných vedlejších skladových nákladů

Dialog pro rozpuštění očekávaných vedlejších nákladů se otvírá volbou Příjemky - Rozpustit vedlejší náklady - Očekávané ...

 • Očekávaný vedlejší náklad zadaný - částkou/procentem - volba způsobu zadání částky k rozpuštění.

 • Částka/Procent - částka/procento k rozpuštění na vybrané příjmy

 • Rozpustit na - hlavičky/položky

 • Vybrané příjemky nebo položky příjemek - seznam

 • Poměr dle - částky/množství - volba, podle jakého poměru se bude rozpouštět částka VN na položky vybraných příjemek.

16.13.2. Skutečné vedlejší náklady

Existují tři způsoby rozpouštění skutečných VN:

 • Rozpuštění manipulačních VN z položek faktur přijatých - tyto VN se rozpouštějí na celé příjemky, lze je opět rozpustit poměrem dle částky nebo množství.

 • Rozpuštění manipulačních vedlejších nákladů z pokladních dokladů

 • Rozpuštění cla jako VN - tyto VN se rozpouštějí z položek přijatých faktur za clo na položky příjemek. Při rozpouštění je možné orientovat se podle skupiny cla, která je přiřazena produktu.

Obrázek 3.120. Dialog rozpuštění skutečných vedlejších skladových nákladů

Dialog rozpuštění skutečných vedlejších skladových nákladů

Dialog pro rozpuštění skutečných vedlejších nákladů se otvírá volbou Příjemky - Rozpustit vedlejší náklady - Skutečné ...

 • Clo - manipul.popl.-faktura - manipul.popl.-pokladna - volba zdroje vedlejšího nákladu pro rozpuštění na vybrané příjmy.

 • Seznam nabízených položek dokladů podle zvoleného typu zdroje (položky závazků s produktem typu VN clo, položky závazků s produktem typu VN manipulační, nebo položky pokladny s produktem typu VN manipulační).

 • Seznam nabízených příjemek nebo položek příjemek.

 • Poměr dle - částky/množství - volba, podle jakého poměru se bude rozpouštět částka VN na položky vybraných příjemek.

Pokud na příjem byl již rozpuštěn VN očekávaný, skutečný VN se okamžitě projeví na příjemce pouze v tom případě, převýší-li VN očekávané.

Jestliže za období do uzávěrky skutečné náklady nepřevýší očekávané, při uzávěrce se VN upraví na výši VN skutečných.

případě, kdy se VN rozpouštějí na příjemku nebo položky příjemky, které jsou v uzavřeném období, se VN nezapisují do této příjemky, ale vzniká nová příjemka v aktuálním období, která má hodnotu rozpouštěných VN.

16.13.3. Rušení rozpuštění vedlejších nákladů

Volbou Příjemky - Zrušit vedlejší náklady - Očekávané / Skutečné lze zrušit rozpuštění VN.

Obrázek 3.121. Dialog rušení skutečných vedlejších skladových nákladů

Dialog rušení skutečných vedlejších skladových nákladů

Zobrazí se seznam všech VN rozpuštěných na aktuální zvolenou příjemku s informací o příjemce, na kterou byl VN rozpuštěn, v případě,že vznikla nová příjemka (vzniká při rozpouštění VN do uzavřeného období) je zde informace o této příjemce. Dalším údajem je kód,číslo,rok původního dokladu odkud byly VN rozpuštěny.

Vybráním VN a volbou OK se vynulují (odečtou) příslušné VN na příjemce, na které byly rozpuštěny a začnou se opět nabízet k dalšímu rozpuštění. Jestliže je příjemka s rušenými VN v uzavřeném období, vznikne po zrušení VN nová příjemka se zápornou hodnotou VN v aktuálním období.

Na základě všech operací rozpouštění VN a rušení rozpuštěných VN se automaticky generují účetní zápisy do účetnictví, do transakce //Skladové doklady.