Přehled prodejů

Modul pro vyhodnocení finančních a objemových výsledků prodeje produktů, zákazníků (obchodních partnerů), obchodníků jednotlivě nebo ve skupinách za vybrané časové období.

Použití přehledu prodejů

  • Prodejnost a úspěšnost zboží
  • Výsledky podle zákazníků (obchodních partnerů)
  • Výsledky obchodníků
  • Vždy se zahrnutím časového hlediska a s možností dalšího rozpisu vypočteného sumárního údaje

Zdroj dat

Vyhodnocení probíhá z předem připravených agregovaných dat. Data pro vyhodnocení lze aktualizovat nebo budou použita data z poslední aktualizace, jejíž datum a čas jsou zobrazeny.

V závislosti na znalosti obsahu dat a logiky zpracování pracuje uživatel s daty „z účetnictví“ nebo „z obchodu“.

Data z účetnictví

Podklad pro přehled je napočítán z účetních zápisů pro výnosy i pro náklady. Účetní zápisy zahrnují informace o produktu, obchodním partnerovi atd., takže lze výsledky příslušným způsobem členit.

Nevýhodou této varianty je nepřesné zobrazení nákladů na prodaného zboží, kdy se dodatečné náklady zahrnované do skladové ceny obvykle neúčtují po produktech, zákaznících a obchodnících. U firem, kde vedlejší náklady nebo jiné operace dodatečně ovlivňující cenu zboží, má vyhodnocení z účetnictví smysl pouze z hlediska tržeb. Náklady a výsledek mají vypovídací hodnotu pouze sumárně za vybraný časový interval.

Data z obchodu

Pro přípravu podkladu přehledu prodejů se použijí faktury a hotovostní prodeje, k nimž jsou dohledány pravděpodobné náklady na pořízení prodaného zboží.

Výnosově se tedy započítají všechny potvrzené nebo vystavené (ty, které nejsou ve stavu „nový“) pohledávky a pokladní doklady očištěné o dobropisy a storna.

Ke každé položce na dokladu zahrnutému do výnosů se dohledá jednotková cena pořízení zboží a podle množství se přepočítá. Nákladová cena zboží se zjišťuje z výdejek v krocích, až do nalezení nějaké hodnoty:

  • Dohledá se cena z výdejky příslušného produktu, která datem odpovídá výnosovému dokladu.
  • Dohledá se cena z výdejky z měsíce odpovídajícího výnosovému dokladu, která je termínově nejbližší výnosovému dokladu.
  • Dohledá se cena z jakékoli výdejky vystavené před datem výnosového dokladu.
  • Dohledá se jakákoli výdejka.

Podmínky vyhodnocení

Před sestavením přehledu prodejů se specifikují omezující podmínky podle všech možných kritérií z věcného a časového hlediska.

Podmínky vyhodnocení prodeje

Prezentace dat

Výsledkem vyhodnocení jsou hodnoty prodaného a pořízeného množství, výnosy, náklady, zisk a rentabilita. Výsledek je rozepsaný včetně mezisoučtů v až pěti úrovních a seřazený podle dvou vybraných kritérií.

Členění prezentace výsledků prodeje

Práce s daty přehledu prodejů

Zobrazená data přehledu prodejů lze exportovat do souboru xml a dále s nimi pracovat v tabulkových procesorech.

Poznámka k použití

Pokud je s ohledem na potřeby konkrétní účetní jednotky vhodné připravovat zdrojová data pro přehled prodejů jiným algoritmem, můžeme takový postup do výpočtu doplnit.

Přehled prodejů se průběžně vyvíjí. Aktuální popis výpočtu dat a možnosti prezentace hledejte v dokumentaci Notia Business Server nebo na tomto místě.