Zpracování kontrolního hlášení od 1. ledna 2016

S účinností zákona č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, jsou vybrané subjekty povinny podávat tzv. Kontrolní hlášení a to počínaje obdobím 1. 1. 2016. V souvislosti s tím bude v listopadu 2015 vydaná nová verze Notia Business Server, která bude obsahovat změny nutné pro tuto novou evidenci. Jedná se především o:

  • rozšíření o evidenční číslo daňového dokladu;
  • rozšíření o datum zdanitelného plnění dodavatele;
  • nový modul pro tvorbu a odesílání kontrolního hlášení.
Evidenční číslo daňového dokladu

Každý doklad, který může obsahovat DPH, je rozšířen o novou položku Evidenční číslo daňového dokladu. U vydaných dokladů se tato položka vyplní automaticky a je možné parametrem systému určit, jak se bude číslo tvořit. Možnosti jsou
1) rok+dokladová řada+číslo dokladu,
2) ID dokladu,
3) číslo dokladu.
U přijatých dokladů musí uživatel vždy evidenční číslo dokladu opsat z obdržené faktury, pokladního dokladu apod. Od 1. 1. 2016 nebude možné do systému zadat doklad bez uvedení tohoto čísla.

Datum zdanitelného plnění dodavatele

U přijatých dokladů se dále eviduje datum plnění, které uvádí dodavatel na svém dokladu. Je to pro případ, že odběratel zahrne nárok na odpočet daně do jiného období, než ve kterém má daňovou povinnost dodavatel. V případě, že datum plnění dodavatele zůstane nevyplněné, předpokládá se, že je shodné s plněním odběratele.

Kontrolní hlášení

Nová evidence kontrolních hlášení je v modulu Účetnictví v nabídce DPH. Práce s kontrolním hlášením je obdobná jako s výkazy DPH. Pro aktuální období se založí vždy nové kontrolní hlášení. Vyplní se název hlášení, za jaké období se zpracovává a označí se typ hlášení (řádné, opravné, následné, následné/opravné). Pokud se jedná o odpověď na výzvu, vyplní se číslo výzvy.

a záložce parametry se případně doplní informace o podepisující osobě (daňový poradce). Ostatní údaje jsou předvyplněné z firemních údajů.

Kontrolní hlášení se pomocí volby Kontrolní hlášení / Přepočítat. Kontrolu výsledků lze provést na jednotlivých záložkách A1, A2, … C na záložce Výsledky. Pomocí volby Export-Kontrolního hlášení se vytvoří XML soubor, který se následně odešle datovou schránkou nebo přes daňový portál příslušnému finančnímu úřadu.

Po zpracování se kontrolní hlášení uzavře volbou Uzavřít. Uzavření má za následek to, že není možné mazat ani přidávat doklady do uzavřeného období.

Kontrolní hlášení se sestavuje z dokladů, které jsou v účetnictví, a není závislé na tom, je-li doklad zkontrolován a “v pořádku”. Rozdělení dokladů do jednotlivých částí kontrolního hlášení se dělá podle daňových kódů a jejich přiřazení jednotlivým řádkům hlášení DPH. Rozdělení do sloupců podle daňových sazeb je pevné a základní daňová sazba musí mít označení “ZS”, snížená daňová sazba “SS” a druhá snížená sazba “DSS”.

Firemní údaje

V modulu Administrátor, volba Zobrazit / Firemní údaje na záložce Elektronické podání jsou rozšířené možnosti pro zadání informací, které se následně vyplňují do odesílaných souborů pro elektronická podání (hlášení DPH, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení). Nové položky jsou zvýrazněné na obrázku.